Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Bachelorproject29686/2803/2223/1/30
Studiegids

Bachelorproject

29686/2803/2223/1/30
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verplancke Klaas
Andere co-titularis(sen): Beck Janna, Devrome Johan
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Redactioneel ontwerp 2 EN geslaagd voor Interactief ontwerp 2 EN geslaagd voor Beeldontwerp 2 EN geslaagd voor Typografie 2.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft kennis van en inzicht in redactioneel ontwerp, interactief ontwerp, beeldontwerp en typografie als grafische ontwerpdisciplines op een verruimd niveau.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan in overleg met mentoren een eigen artistiek project bedenken. (creatie)
De student kan een persoonlijk artistiek project ontwerpen. (creatie)
De student kan ontwerpopdrachten en bronmateriaal analyseren en interpreteren. (creatie)
De student kan analyse en interpretatie in innoverende ideeën en concepten vertalen. (creatie)
De student kan een eigen artistiek project realiseren. (realisatie)
De student kan een opdrachtanalyse in beeld en tekst vertalen. (realisatie)
De student kan beeld en tekst ontwerpen. (realisatie)
De student kan beeld en tekst bewerken en redigeren. (realisatie)
De student kan beeld en tekst in grafisch ontwerp verwerken. (realisatie)
De student kan diverse grafische media ontwerpen. (realisatie)
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kan technische problemen tijdens het ontwerpproces herkennen en oplossen. (realisatie)
De student kan grafische ontwerptechnologie hanteren. (realisatie)
BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent en heeft inzicht in de context van grafisch ontwerp als kunstpraktijk. (onderzoek)
De student kan grafisch ontwerp als kunstpraktijk bevragen en evalueren. (onderzoek)
De student heeft een eigen en hedendaagse visie op grafisch ontwerp als kunstpraktijk. (onderzoek)
De student kan de maatschappelijke impact van het productieproces herkennen en verantwoorden.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student kan de persoonlijke en hedendaagse visie vertalen in een grafisch ontwerp. (onderzoek)
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student heeft via grafisch onderzoek een authentieke ontwerptaal ontwikkeld. (creatie)
De student kan op basis van grafisch experiment onderzoek verrichten. (creatie)
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student heeft inzicht in vorm, inhoud en communicatie van ontwerptaal. (creatie)
De student kan via ontwerptaal met publiek communiceren. (creatie)
De student hanteert ontwerptaal op consequente en consistente wijze. (creatie)
De student op reflectieve wijze communiceren over grafisch ontwerp. (communicatie)
De student kan een idee, concept, visie, vorm en project omschrijven en motiveren. (communicatie)
De student toetst idee, concept, visie, vorm en project aan publiek. (communicatie)
De student kan het persoonlijke ontwerp en proces omschrijven en motiveren. (communicatie)
De student participeert in besprekingen met mentoren en medestudenten. (communicatie)
De student treedt op gelijkwaardige basis in dialoog met mentoren. (communicatie)
De student interpreteert en verwerkt kritiek met maturiteit. (communicatie)
De student kan het persoonlijke ontwerp en proces op reflectieve wijze verbeelden en verwoorden. (communicatie)
De student kan een persoonlijk artistiek project presenteren. (communicatie)
De student onderneemt actie om als grafisch ontwerper een positie te verwerven. (communicatie)
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan de commentaren van de docenten met maturiteit verwerken
De student kan deelopdrachten binnen een persoonlijk artistiek project formuleren. (creatie)
De student kan deelopdrachten binnen een persoonlijk artistiek project uitwerken. (creatie)
De student kan de creatie en realisatie van een persoonlijk artistiek project organiseren. (organisatie)
De student kan het eigen onderzoek organiseren. (organisatie)
De student werkt samen en overlegt met mentoren en medeontwerpers. (organisatie)
De student kan de productietechnische opmaak van het persoonlijke ontwerp verzorgen. (organisatie)
De student haalt vooropgestelde (tussentijdse) deadlines. (organisatie)
De student bewaakt de artistieke coherentie van het hele ontwerp. (organisatie)
De student overlegt met productiepartners. (organisatie)

Leerinhoud

Bachelorproject voltooit de bachelorstudie in grafisch ontwerp. In Bachelorproject komen de kennis en het inzicht samen die in de voorgaande semesters van de bachelorstudie in de ontwerpateliers (m.n. Redactioneel Ontwerp, Interactief Ontwerp, Beeldontwerp en Typografie) worden onderricht. De student wordt begeleid om de verworven competenties uit deze ontwerpateliers gericht en gespecialiseerd toe te passen in de ontwikkeling van een eigen project, om persoonlijke keuzes te maken uit de verworven competenties en deze in grote mate zelfstandig te verdiepen en aan te vullen, naargelang de noden van het zelf gedefinieerde project. Het bachelorproject is tevens een introductie op de uitdagingen van het masterproject in de academische masterstudie in grafisch ontwerp, in die zin dat er een meer afgebakend referentiekader en een strikte ontwerpmethodologie wordt aangereikt. Met een eerste inleidende fase gericht op persoonlijke verdieping, expertise en onderzoek naar een ontwerpelement in grafisch ontwerp, en een volgende fase waarin vanuit dat onderzoek een relevante toepassing en praktijkvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk en vernieuwend project binnen grafisch ontwerp als functionele kunstpraktijk wordt gedefinieerd en gerealiseerd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes gehanteerd (digitaal en analoog). In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk270,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier zowel individueel als in groep begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Consult, presentatie, studiebezoek, zelfstudie en confrontatie met werk van medestudenten maken deel uit van de atelierwerking. De titularissen van Redactioneel Ontwerp 3, Interactief Ontwerp 3, Beeldontwerp 3 en Typografie 3 nemen een rol op als mentor voor bachelorprojecten. De student organiseert zijn bachelorproject in overleg met deze mentoren.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Beoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties door toon/controlemomenten tijdens het semester.
Semester 2: definitieve jury na afsluit van semester 2.

Proces en product zijn onlosmakelijk verbonden en worden samen geëvalueerd. De proces- en productevaluatie wordt voor 100% vastgelegd op de definitieve jury na afsluit semester 2.