Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Beeldontwerp 329689/2803/2223/1/35
Studiegids

Beeldontwerp 3

29689/2803/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • grafisch ontwerp
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Graphic Design
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verplancke Klaas
Andere co-titularis(sen): de Kort Ode
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Beeldontwerp 2 OF geslaagd voor Grafische vormgeving 2 OF geslaagd voor Atelier Illustratieve Vormgeving 2 OF geslaagd voor Atelier Multimediale Vormgeving 2.

Begincompetenties (tekst)

De student heeft kennis van en inzicht in redactioneel ontwerp, interactief ontwerp, beeldontwerp en typografie als grafische ontwerpdisciplines op een verruimd niveau.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student vertaalt analyse en interpretatie in innoverende ideeën en concepten. (creatie)
De student ontwerpt informatieve beeld(reeks)en. (creatie)
De student ontwerpt documentaire beeld(reeks)en. (creatie)
De student ontwerpt literaire beeld(reeks)en. (creatie)
De student ontwerpt conceptuele beeld(reeks)en. (creatie)
De student ontwerpt redactionele of interactieve beeld(reeks)en. (creatie)
De student communiceert via beeldtaal met publiek. (creatie)
De student werkt aan artistieke projecten binnen beeldontwerp. (creatie)
De student vertaalt opdrachtanalyse in beeld. (realisatie)
De student ontwerpt beeld. (realisatie)
De student ontwerpt diverse grafische beeldmedia. (realisatie)
De student vertaalt de persoonlijke visie in beeldontwerp. (onderzoek)
De student vertaalt ideeën en concepten in authentieke beeldtaal. (creatie)
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student analyseert en interpreteert ontwerpopdrachten en bronmateriaal. (creatie)
De student heeft inzicht in vorm, inhoud en communicatie van beeldtaal. (creatie)
De student hanteert beeldtaal consequent en consistent. (creatie)
De student bewerkt en redigeert beeld. (realisatie)
De student herkent en verzorgt beeldelementen in beeldontwerp. (realisatie)
De student herkent en beantwoordt technische problemen in het ontwerpproces. (realisatie)
De student hanteert diverse analoge en digitale beeldtechnieken. (realisatie)
De student kent en heeft inzicht in beeldontwerp als grafische ontwerpdiscipline. (onderzoek)
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student bevraagt en evalueert beeldontwerp als grafische ontwerpdiscipline. (onderzoek)
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student ontwikkelt authentieke beeldtaal door grafisch beeldonderzoek. (creatie)
De student onderzoekt op basis van beeldend experiment. (creatie)
De student toont duidelijke evolutie tussen eerste en laatste ontwerpopdracht. (creatie)
De student heeft een persoonlijke, eigentijdse visie op beeldontwerp. (onderzoek)
De student heeft een kritische houding tegenover eigen werk. (onderzoek)
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student communiceert beschouwend over beeldontwerp. (communicatie)
De student omschrijft en motiveert idee, concept, visie en vorm. (communicatie)
De student toetst idee, concept, visie en vorm aan publiek. (communicatie)
De student omschrijft en motiveert eigen beeldontwerp en proces. (communicatie)
De student participeert in besprekingen met docenten en medestudenten. (communicatie)
De student interpreteert en verwerkt kritiek met maturiteit. (communicatie)
De student verbeeldt en verwoordt eigen beeldontwerp en proces beschouwend. (communicatie)
De student presenteert eigen beeldontwerp. (communicatie)
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student organiseert creatie en realisatie van eigen beeldontwerp. (organisatie)
De student organiseert eigen beeldonderzoek. (organisatie)
De student werkt samen en overlegt met opdrachtgevers en medeontwerpers. (organisatie)
De student verzorgt de productietechnische opmaak van eigen beeldontwerp. (organisatie)
De student overlegt met productiepartners. (organisatie)
De student haalt vooropgestelde (tussentijdse) deadlines. (organisatie)
De student bewaakt de artistieke homogeniteit van het hele beeldontwerp. (organisatie)
De student heeft inzicht in de organisatie van een beeldbank.

Leerinhoud

Niveau Beeldontwerp 3: verdiepend:

Beeld en tekst zijn de bouwstenen van grafisch ontwerp. Visuele expertise in beeld en tekst vormt de kern van een praktijk als grafisch ontwerper. In het atelier Beeldontwerp wordt visuele expertise in het ontwerp van beeld opgebouwd. Bij het ontwerp van beeld onderscheiden we in de eerste plaats de verschillende beeldelementen: weergave, bladschikking, compositie, kader, schaal, optiek, perspectief en verhouding, maar ook kleur, schaduw, grijstoon en sfeer. Studenten leren een eigen plastische beeldtaal ontwikkelen en manipuleren op basis van diverse beeldtechnieken. Naast picturale elementen wordt in dit atelier ook beeldcommunicatie onderzocht: informatief, documentair, literair, redactioneel, artistiek en conceptueel. Wat kunnen beelden op zich zeggen, hoe spreek je enkel via een taal van beelden? Welke complexiteit en nuances kan je leggen in beeldcommunicatie? Studenten leren authentieke beelden creëren op basis van experiment, beeldonderzoek en introducties in de nodige technieken, en hun eigen beeldende ontwerptaal ontwikkelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

In het kader van dit opleidingsonderdeel worden diverse grafische ontwerpinstrumenten en productiemethodes, en tekeninstrumenten en -materialen, gehanteerd (digitaal en analoog). In het bijzonder heb je een laptop nodig met een goed beeldscherm, goede processoren en voldoende werkgeheugen en opslagruimte om courante grafische software te gebruiken. De onderwijsomgeving zelf maakt voornamelijk gebruik van Apple computers en kan voorzien in aanvullende rekenkracht voor ontwerpprocessen die daarom vragen. Je hoeft nog geen persoonlijke laptop aan te schaffen voorafgaand aan de lessen: informatie over deze aankoop wordt bij aanvang van het academiejaar beschikbaar gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk180,00 uren
 • Opmerking: De student wordt in het atelier zowel individueel als in groep begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. Het onderwijs in het atelier varieert tussen ontwerpopdrachten, vormoefeningen, tekenstudies, workshops, hoorcolleges en projecten. Consult, presentatie, studiebezoek, zelfstudie en confrontatie met werk van medestudenten maken deel uit van de atelierwerking. De ateliers Redactioneel Ontwerp en Interactief Ontwerp worden organisatorisch afgestemd op de ateliers Beeldontwerp en Typografie en vice versa, in de vorm van opdrachten of begeleiding in samenwerking.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00De aanwezigheid van de student is een vereiste voor dit opleidingsonderdeel. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluaties door toon/controlemomenten tijdens het academiejaar.
Semester 1: eerste richtinggevende evaluatie na afsluit van semester 1.
Semester 2: definitieve jury na afsluit van semester 2.

Proces en product zijn onlosmakelijk verbonden en worden samen geëvalueerd. De proces- en productevaluatie wordt voor 100% vastgelegd op de definitieve jury na afsluit semester 2.