Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Atelier Schilderkunst 26293/2803/2223/1/68
Studiegids

Atelier Schilderkunst 2

6293/2803/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Schilderkunst binnen vrije kunsten
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Painting binnen Fine Arts
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 33 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Ingelaere Quinten
Andere co-titularis(sen): Andrews Nick, Colson Vaast, Mathysen Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA1 - Over de nodige artistieke vaardigheden beschikken om onder begeleiding een persoonlijk project binnen het brede spectrum van de beeldende kunsten te ontwerpen en/of te realiseren.
De student kan via de waarneming een onderwerp analyseren en vertalen naar een schilderij.
De student kan de complexiteit van een waargenomen situatie in beeld brengen (het menselijke figuur/portret/stilleven/ groter onderwerp/landschap)
De student kan de eerder opgebouwde vaardigheden op het vlak van anatomie, verhoudingen, perspectieven, vorm, compositie, kleur, expressie hierbij integreren.
BA2 - Over de nodige kennis, vaardigheden en inzichten beschikken inzake materiaal, vorm, handeling, concepten, functie en inhouden van het gekozen medium.
De student kent de voornaamste eigenschappen van de recent ontwikkelde materialen en onderlinge combinaties van verschillende technieken en kan deze in de praktijk inzetten.
De student kent de voornaamste eigenschappen van de materialen die hij gebruikt, meer specifiek wat betreft de toepassing van recent ontwikkelde materialen en onderlinge combinaties van verschillende technieken.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student bezit een persoonlijke visie en is gemotiveerd deze verder via de schilderkunst uit te drukken.
De student verricht onderzoek naar de ontwikkeling van een eigen beeldtaal, aansluitend bij datgene wat hij wil uitdrukken.
De student kan op beginnersniveau zijn/haar werk ontleden en evalueren.
BA6 - Het karakteristieke van persoonlijke ontwerpen en/of realisaties vatten en op geëigende wijze communiceren.
De student kan een persoonlijke map of dossier met tekeningen, schetsen, beeldmateriaal, schilderijen, aanleggen waarmee hij zijn gedrevenheid en motivatie binnen zijn artistiek onderzoek toont.
De student heeft inzicht in de eigenschappen en kwaliteiten van zijn plastisch vocabularium en kan die analyseren en evalueren.
De student kan op een reflectieve manier communiceren over zijn plastisch vocabularium.
BA7 - Het eigen artistieke project kunnen organiseren in samenspraak met anderen. 
De student kan zichzelf een opdracht geven rond compositie, vorm, kleur en ruimte.
De student is in staat (tussentijdse) deadlines te halen.

Leerinhoud

Opdracht:
Door middel van waarnemingswerk naar figuur, portret en landschap worden ruimte, vorm, compositie, kleur, plastische spanning en schilderkunstige kwaliteiten besproken en geïntegreerd in het werkproces.

Autonoom werk:
De student is vrij in de keuze van het onderwerp en de manier van uitvoeren volgens zijn eigen visie en creativiteit. Hij verwerft meer inzicht in zijn artistieke wereld. Zowel de gekozen thematiek (inhoud, concept) als de persoonlijke plastische vertaling worden individueel en in groep besproken. Een grondiger kennismaking met het beroepenveld wordt gestimuleerd onder de vorm van gezamenlijke bezoeken aan Antwerpse en Brusselse galeries voor hedendaagse kunst, diverse Musea en hedendaagse tentoonstellingen in België en indien mogelijk in het buitenland.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Artistieke praktijk (dagtraject)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie aan de hand van toon- en controlemomenten doorheen het jaar, afgesloten met een eindevaluatie op het einde van het academiejaar.

Het aandeel opdrachtwerk staat voor 50% van het totaalcijfer, het aandeel autonoom werk eveneens voor 50% van het totaalcijfer.

de student wordt in het atelier individueel begeleid, beoordeeld en geëvalueerd, dit betekent dat deelname aan de lessen en participatie in het atelier noodzakelijk is. In het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat. Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen