Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Schrijven 210659/2807/2223/1/74
Studiegids

Schrijven 2

10659/2807/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 240,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
verfijnt de technische vaardigheden die werden ontwikkeld tijdens het eerste jaar en weet die in te bedden in een eigen stijl
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
daagt zichzelf uit en beseft dat schrijven vooral herschrijven is
blijft zich talig verrijken door te lezen (media, fictie, poëzie, non-finctie, theater, essay...) en door een alerte houding aan te nemen voor alle mogelijke taalverschijnselen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
staat open voor opdrachten die buiten de eigen interesse, leefwereld, denkkader liggen
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan aangeven wat schrijfkwaliteiten en wat werkpunten zijn
stelt zich open voor experimenten en probeert op die manier eigen grenzen te verleggen

Leerinhoud

In het tweede bachelorjaar dagen de docenten je uit om je taalgevoel verder uit te diepen: om teksten uit te puren en om zintuiglijk te leren schrijven. Je gaat op zoek naar manieren om je verbeelding concreet te maken, inzichtelijk, leesbaar.

Ook ga je eerste stappen zetten in het creëren van afgewerkte teksten. Daarbij ga je de verworvenheden van het eerste jaar implementeren in een stevigere en langere tekst. Als houvast worden je literaire technieken aangereikt, zowel in proza als in poëzie. Je krijgt inzicht in zaken als vertelstem en beeldtaal. Je leert literaire personages vormgeven en nadenken over de fictieve wereld waarin ze bewegen. En hoe wordt zo’n plot nu eigenlijk opgebouwd? De aandacht wordt gevestigd op zaken als spanningsboog en vertelperspectief. Je staat stil bij stilistische facetten die inzetbaar zijn in het schrijfproces. Ook leer je nadenken over de verhouding tussen fictie en werkelijkheid.

Bij de schrijfopdrachten staan de zoektocht naar de authentieke stem en het schrijfplezier voorop.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen180,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00