Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spelproject 135220/2807/2223/1/75
Studiegids

Spelproject 1

35220/2807/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Andere co-titularis(sen): Gerrits Jan Pieter
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docenten
Jan-Peter Gerrits
Mokhallad Rasem
Tine van Aerschot
en gastdocenten

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. De bachelor in het drama heeft een eigen kunstenaarsstem in begeleide artistieke projecten.
verbindt het eigen instrument met het (tekst)materiaal om verbeelding vorm te geven
onderzoekt diens authenticiteit, diens bereidheid om zichzelf te tonen, vanuit verlangen en vertrouwen
2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
verkent al spelend diens relatie tot het begrip tijd dmv levende dramaturgie
verkent al spelend diens relatie tot de ruimte dmv levende enscenering
verkent al spelend diens fysieke zeggingskracht
verkent al spelend diens taal- en tekstgevoeligheid
5. De bachelor in het drama vindt de eigen kunstenaarsstem in verbinding met de verscheidenheid die de samenleving binnen en buiten de school biedt.
start het onderzoek naar diens innerlijke noodzaak in relatie tot de wereld
6. De bachelor in het drama onderzoekt kritisch de ontwikkeling van eigen artistiek werk en dat van anderen, kan daarover reflecteren en die reflectie delen.
doet aan artistieke (zelf)reflectie, geeft en ontvangt constructief feedback
7. De bachelor in het drama presenteert artistiek werk aan een publiek en is zich bewust van het verband tussen inhoud, vorm en context.
geeft blijk van gevoeligheid voor en communicatie met het publiek
8. De bachelor in het drama gaat uit van de kracht van verscheidenheid en samenwerking met anderen om te groeien in ambacht en kunstenaarschap.
speelt samen
hanteert spelers-ethiek, gebaseerd op verantwoordelijkheid en vertrouwen

Leerinhoud

De student start een onderzoek naar wat die als speler op het theater wil mededelen en hoe die dit met eigen mogelijkheden kan communiceren. Het vertrekpunt is de bewustwording van de eigenheid en het acteurschap, dat wat de speler uniek maakt. De student leert aan de hand van tekstmateriaal de eigen verbeelding, werelden, klimaten en gevoelens op te zoeken en leert die te vertalen in grote tekens. De student leert van een tweedimensionale tekst een driedimensionaal gebeuren te maken door de eigen verbeelding zintuiglijk en communiceerbaar te maken zodat die voor een publiek zichtbaar, hoorbaar en voelbaar wordt. De student leert organisch acteren; leert vanuit zichzelf te vertrekken om een ingebeelde figuur in zichzelf levend te maken en dat op de scène, op dat eenmalige niet te herhalen moment waarachtig te maken. De student leert een tekstgevoeligheid aan, oorzaak van gevolg te onderscheiden, krijgt oog voor contrasten en herhalingen, bewegingen in de tekst en ruimtelijke verplaatsingen. De student krijgt een gevoeligheid voor klankkleur, muzikaliteit van woorden, voor hun massa, consistentie of vastheid, of juist hun transparantie.

De student leert structuren herkennen in de tekst en daarmee samen met de medespeler al spelend een compositie maken in het moment. De student leert dialogeren door te luisteren naar de onderliggende mededeling van de medespeler en daarop een antwoord te formuleren met de toon, timing en interpretatie van de eigen repliek. Zo ontstaat er een bouwwerk van levende dramaturgie, in handen van de soevereine toneelspeler.

De student gaat met het aangereikte tekstmateriaal zelf aan de slag, bereidt scènes voor die aan de docent worden getoond. De docent geeft naar aanleiding van het getoonde feedback en bijsturing, en begeleidt de student in diens bewustwordingsproces. De docent daagt de student uit op zoek te gaan naar het ganse gamma van diens gekende en nog niet gekende mogelijkheden en hoe die die ten volle kan ontplooien.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk435,00 uren
Werktijd buiten de contacturen195,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Op het toonmoment, aan het eind van ieder trimester, presenteert de student scènes aan een jury en een beperkt publiek.
De evaluatie gebeurt na ieder toonmoment en legt de nadruk op weliswaar onverbloemde maar steeds constructieve feedback of feedforward.

Een vermoeden van talent en de theatrale persoonlijkheid van de student wordt voortdurend geëvalueerd.