Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument 135225/2807/2223/1/51
Studiegids

Instrument 1

35225/2807/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Aelbrecht Eddy
Andere co-titularis(sen): Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Regelmatige individuele contactmomenten met de docent.
- Toetsen van de opgedane kennis in andere lessen (zanglessen, songtraining, notenleer & muziekprojecten)

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
beheerst een goede timing om piano te spelen
hanteert eenvoudige akkoordenschema's
heeft souplesse van vingerzetting
speelt dynamiekoefeningen
speelt eenvoudige stukjes
speelt moeilijke coördinatieoefeningen
speelt toonladders en technische oefeningen (Hanon)

Leerinhoud

Op basis van begincompetenties wordt een niveau-indeling gemaakt. Naargelang deze indeling worden drie pijlers inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd behandeld:

Techniek
Aan de hand van specifieke technische oefeningen wordt gewerkt aan houding, souplesse, timing en toonvorming. (Toonladders, Hanon, Jazz Hanon)

Speelwijzen
Door praktische oefeningen en eenvoudige stukjes komen alle mogelijke speelwijzen en technieken aan bod: legato, staccato, bindbogen, dynamiekoefeningen. Hier worden ook steeds moeilijkere coördinatieoefeningen aan gekoppeld.

Akkoordenleer
Kennis van de muziekakkoorden is essentieel voor de songwriter omdat de akkoorden dé bouwstenen voor zijn songs zijn. Eerst worden de eenvoudige I-IV-V verbindingen in alle toonaarden en liggingen, en zowel in majeur als mineur ingestudeerd en in een later stadium vervolledigd door de Berklee-methode.

Repertoire
De vorige drie pijlers dienen zo snel mogelijk in de praktijk toegepast onder de vorm van bestaande songs. De docent reikt de student divers materiaal aan waarbij zowel techniek als akkoordenkennis en coördinatie verenigd wordt. De student draagt ook diens eigen stukken aan als studiemateriaal tijdens de les. Bestaande nummers worden afgeschreven om ze te analyseren en de gehoortraining verder te vervolmaken.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatienormen:
- Indien de student tijdens het schooljaar blijk geeft van nieuwsgierigheid, inzet en gedrevenheid én daarbij in gunstige zin evolueert op alle bovenvermelde onderdelen is die geslaagd.
- Indien de student bij het praktisch examen blijk geeft van technische vaardigheid, muzikaliteit en interpretatievermogen is die geslaagd.