Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziektheorie 135228/2807/2223/1/56
Studiegids

Muziektheorie 1

35228/2807/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Aelbrecht Eddy
Andere co-titularis(sen): Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Eddy Aelbrecht
Youniss Ahamad

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Regelmatige contactmomenten met de docent
- Toetsen van de opgedane kennis in andere lessen (zanglessen, songtraining, pianoles & muziekprojecten)

Begincompetenties (tekst)

- Er is geen basiskennis vereist maar wel gewenst.
- Motivatie om de “muziektaal” te leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
heeft begrip over structuurterminologie, dynamische termen en Italiaanse benamingen
herkent mineur- en majeurakkoorden en kan ze zingen
herkent prime, secunde, tertsen en octaven in gehoortrainingsoefeningen
kan akkoordsymbolen herkennen, zingen en noteren
kan basic leesoefeningen in solsleutel uitvoeren
kan basic ritmische patronen herkennen en noteren
kan eenvoudige popsongs decoderen en uitvoeren
kan intervallen benoemen en de inhoud en hoedanigheid duiden
kan ritmische oefeningen met hele, halve, vierde, achtste, zestiende noten spelen (klappen)
is bekend met "ableton learning music"
kan werken in ableton arrangement view en live view
kan audio en midi opnemen en arrangeren in ableton
kan audio en midi effecten gebruiken
werkt met field recordings

Leerinhoud

Muziektheorie steunt op 2 pijlers: notenleer en muziekproductie.
Op basis begincompetenties wordt een niveau-indeling gemaakt. Naargelang deze indeling worden de pijlers inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd behandeld:

Notenleer
- Zichtlezen in solsleutel
Dit gebeurt aan de hand van specifieke lees en zangoefeningen en bestaand liedmateriaal.
Hiervoor wordt het systeem van Flor Alpaerts gebruikt.

- Gehoortraining
Zowel intervallen als harmonische formules komen aan bod. Het herkennen van harmonische formules en de functie van akkoorden binnen een mineur of majeurtoonaard is een belangrijk item voor de toekomstige songwriter. De link van “horen” naar uitvoeren dient voortdurend gelegd.

- Overzicht van de muziektheorie
De verschillende toonladders, intervallen, de in lichte muziek gebruikte akkoordsymbolen, harmonie, en transpositie worden aangeraakt.

Muziektheorie richt zich niet uitsluitend meer op het lezen van noten, maar zal daarnaast meer nadruk leggen op meer hedendaagse notities van composities en systemen voor songwriting. De student wordt ook een theoretisch kader aangeboden dat de populaire muziekstijlen van de 20e eeuw in kaart brengt.

Muziekproductie
De basis van digitale muziekproductie wordt aangeleerd. De opleiding maakt daarbij gebruik van het programma Ableton Live.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen12,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
- Praktisch examen: decodeer een ongekend lied.
- Schriftelijke proef betreffende kennis van de theorie.
- Gehoortest over de geziene leerstof.

Evaluatienormen:
- Wie slaagt op alle onderdelen gaat naar het volgende niveau.