Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziektheorie 335230/2807/2223/1/27
Studiegids

Muziektheorie 3

35230/2807/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Aelbrecht Eddy
Andere co-titularis(sen): Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muziektheorie 2.

Korte omschrijving

Docenten
Eddy Aelbrecht
Youniss Ahamad

Onderwijsorganisatie (tekst)

- Regelmatige contactmomenten met de docent
- Toetsen van de opgedane kennis in andere lessen (zanglessen, songtraining, pianoles & muziekprojecten)

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
kent de belangrijke principes van mixing
is bekend met Advanced sound design-technieken
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
heeft perfecte kennis van akkoordverbindingen
kan door hulp van akkoorden een éénstemmige melodie harmoniseren
kan repertoirestukken transponeren naar zijn eigen stemmogelijkheden
kan alle akkoordsymbolen duiden 
kan verwantschapstoonladders benoemen
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
kan aan de hand van vreemde toonsoorten de stijl van song veranderen
kan akkoorden van voicing veranderen om de stijl te veranderen
kan polychords herkennen, scheiden of samenvoegen
maakt correct gebruik van de verwantschappen en overeenkomstige graden en akkoorden
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
kan Ableton Live als live-instrument gebruiken
kan een song mixklaar maken en afwerken

Leerinhoud

Muziektheorie steunt op 2 pijlers: notenleer en muziekproductie.
Op basis begincompetenties wordt een niveau-indeling gemaakt. Naargelang deze indeling worden de pijlers inleidend, uitdiepend of gespecialiseerd behandeld:

Notenleer
- Zichtlezen in sol-, en fasleutel
Dit gebeurt aan de hand van specifieke lees en zangoefeningen en bestaand liedmateriaal. Het liedmateriaal bestaat uit singer-songwriters, chansons, jazz-standards en degelijke pop-songs. Hierbij wordt aandacht besteed aan de vorm, structuur en de inhoud van de songs. Na het instuderen volgt interpretatie met gebruik van frasering en timing.

- Gehoortraining
Zowel intervallen als harmonische formules komen aan bod. Het herkennen van harmonische formules en de functie van akkoorden binnen een mineur of majeurtoonaard is een belangrijk item voor de toekomstige songwriter. De link van “horen” naar uitvoeren dient voortdurend gelegd.

- Overzicht van de muziektheorie
De verschillende toonladders, intervallen, de in lichte muziek gebruikte akkoordsymbolen, harmonie, en transpositie komen uitgebreid aan bod.

Muziektheorie richt zich niet uitsluitend meer op het lezen van noten, maar zal daarnaast meer nadruk leggen op meer hedendaagse notities van composities en systemen voor songwriting

Uitbreiding/verdieping Notenleer:
- Het maken van een eigen leadsheet met betrekking tot het uitvoeren van een opgelegd of zelf gekozen zangnummer.
- Er wordt aandacht besteed aan het uitoefenen van een “close harmony”.
- Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het “combo”. Dit vereist een bepaalde basiskennis van het bespelen van één of meerdere instrumenten.

Muziekproductie
De basis van digitale muziekproductie wordt aangeleerd. De opleiding maakt daarbij gebruik van het programma Ableton Live.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen78,00 uren
Werktijd buiten de contacturen12,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen:
- Praktisch examen :decodeer een ongekend lied.
- Schriftelijke proef betreffende kennis van de theorie.
- Gehoortest over de geziene leerstof.
- Werkt een eigen digitale productie af.