Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stemtraining 136913/2807/2223/1/19
Studiegids

Stemtraining 1

36913/2807/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Hondt Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Docent
Eva De Hond

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. De bachelor in het drama beheerst de vaktechnische aspecten van de praktijk.
heeft inzicht in de basisprincipes van eutoon spreken en past deze principes toe in voorbereide oefeningen en in eenvoudige spreekoefeningen
beheerst de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands en past deze toe in voorbereide oefeningen en in eenvoudige spreekoefeningen
onderzoekt de mogelijkheden van parametervariatie in de spreekstem (volume, toonhoogte, tempo) in functie van een levendige en authentieke intonatie
heeft inzicht in de theorie van de fonetica van het Algemeen Nederlands en kan deze theorie correct toepassen in de praktijk

Leerinhoud

In de les Stem & Spraak B1 worden de volgende vaardigheden getraind:

- een eutone lichaamshouding als basis van een eutone spraak
- de lage adem, ademstemreflex/loslaattechniek
- een eutoon gebruik van de spreekstem (overtollige keelspanning elimineren, onderzoeken van verschil harde/zachte/vaste steminzet & glottisslagen leren elimineren)
- draagkracht en volheid van de spreekstem vergroten door te focussen op de mogelijkheden van resonantie
- Actieve articulatie (voor, open en pittig)-
- Levendige intonatie
- Correcte uitspraak van alle klanken van het Algemeen Nederlands: klinkers, tweeklanken, medeklinkers, assimilatie (met aandacht voor de theorie van de fonetica van het AN).

Er wordt achtereenvolgens geoefend op klank-, woord-, zins- en tekstniveau. Ook de toepassing van het AN (in combinatie met een eutoon stemgebruik) in spontaan spreken komt aan bod. In B1 werken we vooral aan de beheersing van al deze vaardigheden op technisch niveau.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

50% vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)
De student wordt beoordeeld op haar/zijn technische mogelijkheden, motivatie, vaardigheden, attitude, inbreng en evolutie doorheen het jaar.

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm volgens onderstaand principe:
Bij 10% tot 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij 20% tot 25% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij 25% tot 30 % ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Het cijfer voor de toetsvorm permanente evaluatie van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode.
Alleen voor toetsvormen niet permanent is een tweede examenkans mogelijk.


50% vaardigheidstoets hands on (Examen)
Tweede examenkans mogelijk.