Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stemtraining 236914/2807/2223/1/53
Studiegids

Stemtraining 2

36914/2807/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hoydonck Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Stemtraining 1 OF geslaagd voor Stemtraining 1 (acteren) OF geslaagd voor Stemtraining 1 OF geslaagd voor Spraakvaardigheid 1 (woordkunst).

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
beheerst de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands en past deze toe in teksten en in spontane spraak.
beheerst de basisprincipes van de eutonie (houding, adem, stem, resonantie, articulatie) en past deze toe in teksten en in spontane spraak.
past parametervariatie van stem (volume, toonhoogte, tempo) en resonantieveranderingen toe in functie van een levendige en authentieke intonatie in teksten en in spontane spraak.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan kritisch en analytisch reflecteren over eigen stemgebruik en articulatie tijdens de artistieke praktijk

Leerinhoud

In de lessen Stemtraining B2 zal je de competenties die in B1 verworven zijn, verder verfijnen en uitdiepen: spreken met aandacht en intentie, aandacht voor een eutone lichaamshouding, de economische adem-stemkoppeling, spreken met volle resonantie, variëren met parameters (volume, toonhoogte, tempo) en een optimale articulatie (open, vooraan, pittig).

Centraal in B2 staat de auditieve en kinemotorische vergroting van de gevoeligheid voor subtiele resonantieveranderingen als voorwaarde voor beheersing van je stem. Je leert je stem aanpassen aan de heersende omstandigheden, die belastend kunnen zijn voor een podiumkunstenaar.

Aanvullend optimaliseer je de correcte uitspraak van het Algemeen Nederlands: nog opvallende fouten bij klinkers, tweeklanken, medeklinkers en assimilaties worden gecorrigeerd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

50% vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)
De student wordt beoordeeld op diens technische mogelijkheden, motivatie, vaardigheden, attitude, inbreng en evolutie doorheen het jaar.

Voor het onderdeel permanente evaluatie zal gewerkt worden met een quoteringsnorm volgens onderstaand principe:
Bij 10% tot 20% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 18/20 halen;
Bij 20% tot 25% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 16/20 halen;
Bij 25% tot 30 % ongewettigde afwezigheid, kan de student max 14/20 halen;
Bij meer dan 30% ongewettigde afwezigheid, kan de student max 12/20 halen;

Het cijfer voor de toetsvorm permanente evaluatie van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. Alleen voor toetsvormen niet permanent is een tweede examenkans mogelijk.


50% vaardigheidstoets hands on (Examen)
Tweede examenkans mogelijk.