Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Culturele stromingen 1157/2805/2223/1/77
Studiegids

Culturele stromingen 1

157/2805/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  • Voorbereidingsprogramma muziek- en podiumkunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Goossens Dimitri
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen.

Begincompetenties (tekst)


Eindcompetenties (tekst)

De afgestudeerde bachelor:
kan zichzelf binnen het internationaal maatschappelijk en artistieke referentiekader positioneren:
  • kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
  • reflecteert kritisch over zichzelf en zijn omgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
De student heeft kennis van de cultuurhistorische, filosofische en literaire context tot aan het interbellum.
De student is in staat om cultuur in het algemeen en meer bepaald de podiumkunsten te plaatsen in het grotere geheel van tijdsgeest en maatschappelijk kader.
De student kent (het werk van) de belangrijkste actoren uit de geschiedenis van de podiumkunsten en zijn domein in het bijzonder tot aan het interbellum.
De student schrijft duidelijk gesctructureerd, helder en objectief.
De student kan reflecteren over het cultuurhistorisch, filosofisch en literair referentiekader.

Leerinhoud

Culturele Stromingen biedt een algemeen cultuur- en kunsthistorisch kader aan waarin belangrijke gebeurtenissen en evoluties uit de (in hoofdzaak Westerse) culturele geschiedenis van de prehistorie tot aan onze eeuw worden overlopen en uitgediept.
Culturele Stromingen 1 behandelt de tijdsperiode vanaf het ontstaan van cultuur tot 1927. De ontwikkelingslijnen die daarbij worden gevolgd zijn doodsbesef of besef van kwetsbaarheid in relatie tot cultuurproductie, de evolutie van denkbeelden rond schoonheid of schoonheidsideaal en de samenhang of dialoog tussen de evoluties van beide.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal (via Digitap) en eigen lesnotities.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Tijdens de lessen en op blackboard wordt verwezen naar aanvullende literatuur, films en internetlinks, die bijkomend kunnen geraadpleegd worden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,50 uren
Werktijd buiten de contacturen67,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00