Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Piano voor zangers 112039/2805/2223/1/60
Studiegids

Piano voor zangers 1

12039/2805/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Van Kerkhoven Joost
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepsgericht onderwijs

Begincompetenties (tekst)

Het pianistiek niveau wordt gecheckt bij aanvang van de lessen.

Bij voorkeur beschikt de student over een pianovooropleiding DKO L4 met noties van polyfonische, klassieke, romantische en/of 20ste eeuwse literatuur, summier benaderd vanuit aangepaste technieken.

Zoniet beschikt de student minstens over voldoende muzikale bagage vanuit een opleiding met een ander instrument, van waaruit muziekhistorische en motorische noties van stijl werden verworven.

Een kooropleiding als background is een aanbeveling.

Studenten die niet beschikken over de vereiste begincompetenties en toch toegelaten zijn tot B1, worden aanbevolen zich in het DKO in te schrijven voor piano.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.2 De student boekt vooruitgang op basis van zelfstudie.
De student heeft technieken geleerd om een efficiënte studieplanning op te maken en deze te volgen
2.3 De student leest, analyseert, schrijft en interpreteert muziek
De student exploreert technieken om de interpretatie (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …) in bestaande pianoliteratuur te beheersen
2.4 De student beheerst de juiste speeltechnieken en -houdingen.
De student kan bestaande pianopartituren en/of begeleidingen spelen.
De student kan bestaande pianopartituren en/of begeleidingen van een eenvoudige moeilijkheidsgraad spelen
4.1 De student kent de ruimere culturele en (muziek)historische context.
De student kan het gespeelde repertoire plaatsen binnen de muziek-historische context

Leerinhoud

Zie het vademecum.

- Spelen van bestaande klaviermuziek (Zie representatieve repertoirelijst)

- Oriëntatie op het klavier en besef van tonaliteit: hiervoor kan toonladderspel voor de student aangewezen zijn.

- Pianistieke vaardigheden: speelhouding; eenvoudig pedaalgebruik (legato gesyncopeerd); aandacht voor frasering en articulatie (onderscheid legato, portato, staccato); dynamiek.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Piano ter beschikking hebben.
Partituren (te lenen in de bibliotheek van het KCA of aan te kopen, op advies van de docent).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks30,00Januari
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks40,00Mei/juni
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00