Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Spel en scenische improvisatie 112041/2805/2223/1/31
Studiegids

Spel en scenische improvisatie 1

12041/2805/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang binnen instrument / zang
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Joosten Guido
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 1 EN geslaagd voor Presentatie en scenische improvisatie OF geslaagd voor Spel 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De lessen worden in groep gegeven in een grote ruimte.
Per semester wordt het bijwonen van een theatervoorstelling/toonmoment afdeling drama&woord aanbevolen.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: Zang 1 en Presentatie & scenische improvisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student verwerkt muziek creatief.
De student kan zelfstandig en in groep een tekst analyseren (diverse stijlperiodes uit het standaard operarepertoire), een personage vorm geven, een ( spel) concept ontwikkelen en samenspelen.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Spel
Er zit een structurele opbouw in de cursus Spel. Vooreerst start men met de loutere tekstanalyse van dramawerken in de moedertaal (voor buitenlandse studenten in het Engels, Frans of Duits). Deze past men toe in primaire speltechnieken (monoloog of dialoogvorm). In een tweede fase komt er de muziek bij (recitatiefvorm). Vervolgens stappen we over naar de aria's en later de ensembles. De student dient ook een uitgebreide rollenstudie voor te stellen. Het betreft hier één rol uit het repertoire die in onderling overleg wordt gekozen en die in al zijn facetten wordt onderzocht (gedurende één academiejaar). De student dient deze rol te presenteren op de scène en theoretisch te analyseren in een scriptie.

Scenische improvisatie
Oefeningen ter bevordering van soepel en lenig lichaam. Ademhalingsoefeningen. Oefeningen in de ruimte (alleen of in groepsvorm) gebruik makend van muziek. Uitvoeren van opdrachten die de student in staat stellen fantasie en inlevingsvermogen te exploreren. Improvisatieoefeningen. Aan de hand van eenvoudige teksten werken aan de improvisatie en de dictie. Algemene voorbereiding op latere spellessen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

CD opnames
Beeldmateriaal
Theaterteksten/ partituren
Het merendeel van de lessen spel vinden plaats in aanwezigheid van een repetitor voor de muzikale begeleiding (piano)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00