Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Ijsbergdenken32668/2811/2223/1/94
Studiegids

Ijsbergdenken

32668/2811/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Schepens Karen
Andere co-titularis(sen): Peeters Wilfried, Vanderplas Cindy, Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit opleidingsonderdeel staan we stil bij wat autisme precies is. We staan stil bij volgende vragen:
- Hoe herkennen we autisme op gedragsniveau?
- Hoe verloopt het diagnostische proces bij het stellen van een ASS-diagnose?
- Hoe kunnen we autistiform gedrag begrijpen op basis van de specifieke manier van denken en waarnemen van personen met een autismespectrumstoornis?
- Welke handvaten geeft deze specifieke manier van denken en waarnemen ons voor het ondersteunen van mensen met een ASS-diagnose.
Daarnaast brengen we de verschillende zienswijzen op autisme doorheen de geschiedenis in kaart, om uitgebreid stil te staan bij de recente biomedische modellen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student beschrijft welke medisch-biologische factoren aan de basis liggen van ASS.
De student situeert de betekenis van ASS en ASS-gerelateerde termen in hun historische context.
De student geeft een overzicht geven van de meest voorkomende methodieken om aan diagnostiek te doen m.b.t. ASS.
De student benoemt de gedragskenmerken van autisme.
De student herkent in een casus gedragskenmerken van autisme
De student legt uit hoe de specifieke gewaarwording, de waarneming en het denken van mensen met autisme werkt.
De student verklaart gedragskenmerken van autisme vanuit de autistische prikkel- en informatieverwerking.
DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliƫnt/cliƫntsysteem.
De student verduidelijkt de betekenis van ASS-gerelateerd gedrag aan de omgeving.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student wijst de beschrijvende kenmerken van autistisch gedrag toe aan een gangbaar verklaringsmodel.
De student benoemt in een casus gelijkenissen tussen autistisch gedrag en andere stoornissen en/of beperkingen.
De student illustreert dat er aan gedragskenmerken die kunnen wijzen op ASS of een andere problematiek een verschillende prikkel- en informatieverwerking ten grondslag ligt.
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student reflecteert over zijn groei in het professioneel omgaan met mensen met ASS en hun context in functie van ijsbergdenken.
DLR6: De PBA werkt vanuit een coachende houding en interprofessioneel samen om een antwoord te geven op de ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders.
De student heeft zicht op zijn belemmerende en bevorderende factoren in doel- en taakgericht samenwerken i.f.v ijsbergdenken

Leerinhoud

- ASS op gedragsniveau
- Verklarende theorieën voor ASS
- Diagnostiek bij ASS
- Medisch-biologische modellen van ASS
- Geschiedenis van autisme / ASS

In een afsluitend leerteam krijgen studenten meer zicht op belemmerende en bevorderende factoren in het doel- en taakgericht samenwerken en wat dit OLOD betekend heeft voor hun eigen groei in professioneel handelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- De cursus van OLOD 1: “Ijsbergdenken” bestaat uit een aantal artikelen en beeldmateriaal die beschikbaar worden gesteld via digitap. Daarnaast wordt verwacht dat de studenten een aantal hoofdstukken lezen uit volgende boeken:
- Van de Voorde, S. (2020). Wijzer in ontwikkelingsstoornissen. Een overzicht van theorie en praktijk. Leuven: Acco.
- Geurts, H., Sizoo, B., & Noens, I. (2017). Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,50 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen209,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks47,50
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks37,50
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks47,50
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks37,50
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks15,00

Toetsing (tekst)

Toetsvorm (eerste examenkans/tweede examenkans):
1. Korte omschrijving van de toets: Deze toets bestaat uit 2 delen namelijk een examen: waarin we kennis en vaardigheden hands-off gaan toetsen; en daarnaast een reflectieopdracht.
Enerzijds meten we in het examen de kennis en het inzicht in de leerstof (kennistoets). Anderzijds meten de we cognitieve component van vaardigheden, wat wil zeggen dat wordt nagegaan of de student de theoretische kaders kan toepassen op een theoretische casus (hands-off vaardigheidstoets).
De reflectie op doel- en taakgericht samenwerken en eigen groei in het professioneel omgaan met mensen met ASS en hun context (in functie van ijsbergdenken) wordt getoetst in een reflectieopdracht.
2. Toetsmethode: open vragen
3. Bron: gesloten boek (examen) – open boek (reflectiopdracht)
4. Toetsmedium: schriftelijk examen
5. Toetsmoment: momentopname op examen (kennis en vaardigheden hands-off) + permanent uitgesteld (reflectieopdracht)
6. Beoordelaar: lectorDe reflectie op doel- en taakgericht samenwerken en op eigen groei in professioneel handelen wordt getoetst in een reflectieopdracht.