Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Omgevingsaanpassing32669/2811/2223/1/31
Studiegids

Omgevingsaanpassing

32669/2811/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Vanderplas Cindy
Andere co-titularis(sen): Schepens Karen, Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 154,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ijsbergdenken OF geslaagd voor Ijsbergdenken.

Korte omschrijving

Het 2 sporen beleid vormt een belangrijk fundament bij de brede ondersteuning van personen met ASS en hun netwerk. In dit opleidingsonderdeel zoomen we in op het spoor van de omgevingsaanpassing. We staan stil bij een aantal belangrijke kaders die de basisprincipes in het omgaan met ASS bepalen.
Hierdoor krijgt een student zicht op wat de algemene aandachtspunten zijn als er omgevingsaanpassingen of strategie bepaling in het omgaan met prikkels, het anders waarnemen en denken moeten worden gedaan bij ASS.
In een afsluitend leerteam krijgen studenten meer zicht op hun belemmerende en bevorderende factoren in het doel- en taakgericht samenwerken en wat dit OLOD betekend heeft voor hun eigen groei in professioneel handelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student geeft aan wat de algemene aandachtspunten zijn als er omgevingsaanpassingen of strategie bepaling in het omgaan met prikkels worden gedaan bij ASS.
De student geeft aan wat de algemene aandachtspunten zijn als er omgevingsaanpassingen of strategie bepaling m.b.t. het anders waarnemen en denken worden gedaan bij ASS.
De student beschrijft de basisprincipes in het omgaan met ASS.
De student verantwoordt het voorstel tot omgevingsaanpassing en/of strategie bepaling m.b.t. het anders waarnemen en denken vanuit de algemene aandachtspunten van inclusief en krachtgericht handelen.
De student verantwoordt het voorstel tot omgevingsaanpassing en/of strategie bepaling in het omgaan met prikkels vanuit de algemene aandachtspunten van inclusief en krachtgericht handelen.
DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student heeft zicht op hun belemmerende en bevorderende factoren in doel- en taakgericht samenwerken i.f.v het aanpassen van de omgeving
De student omschrijft de impact van ASS op het functioneren in het dagelijks leven.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student analyseert de ondersteuningsvraag m.b.t. een omgevingsaanpassing .
De student formuleert een omgevingsaanpassing op basis van een werkhypothese.
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student beoordeelt op basis van de basisprincipes in het omgaan met ASS bestaande methodes kritisch.
De student geeft het verschil tussen evidence based handelen en practise based evidence aan.
De student reflecteert over zijn groei in het professioneel omgaan met mensen met ASS en hun context m.b.t. het aanleren van functionele vaardigheden (communicatie, redzaamheid en sociale competentie).

Leerinhoud

• Practices based – evidence based handelen
• TEACCH (2 sporen beleid)
• Strategieën zintuigelijke prikkelverwerking
• EF – omgeving en ondersteuning

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- De cursus van OLOD 3: 2 sporenbeleid – OMGEVINGSAANPASSINGEN bestaat uit een digitaal boek op digitap.
 

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Een lijst met interessante literatuur wordt telkens aangevuld met recente werken en op digitap geplaatst.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing16,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,50 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werkplekleren en/of stage6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen112,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks45,00
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks15,00

Toetsing (tekst)

1. Korte omschrijving van de toets:
In de vaardigheidstoets voor dit OLOD testen we de kennis en vaardigheden hands-on. In een werkstuk gaan we enerzijds de kennis en het inzicht in de leerstof meten en anderzijds de cognitieve component van de vaardigheden meten. M.a.w de student past de theoretische kaders toe en beschrijft hoe hij moet handelen.
De reflectie op doel- en taakgericht samenwerken en op eigen groei in professioneel handelen wordt getoetst in een reflectieopdracht.
2. Toetsmethode: werkstuk  
3. Bron: open boek (werkstuk) – open boek (reflectiopdracht)
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname na examen (kennis en vaardigheden hands-off) + permanent uitgesteld (reflectieopdracht)
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden?