Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Begeleiding van personen met ASS32670/2811/2223/1/65
Studiegids

Begeleiding van personen met ASS

32670/2811/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Schepens Karen
Andere co-titularis(sen): Vanderplas Cindy, Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ijsbergdenken OF geslaagd voor Ijsbergdenken.

Korte omschrijving

Het 2 sporen beleid vormt een belangrijk fundament bij de brede ondersteuning van personen met ASS en hun netwerk. In dit opleidingsonderdeel zoomen we in op het spoor van de begeleiding/ondersteuning van de persoon met autisme.

We staan in dit OLOD stil bij volgende vragen:
1. Waarom loopt het spontaan leren van inzichten en vaardigheden bij mensen met ASS soms moeilijk? Mensen met autisme die iets leren, doen dit niet altijd op dezelfde manier als neurotypische mensen. Aangezien mensen met autisme informatie op een andere manier verwerken, ontwikkelen ze ook een eigen leerstijl.
2. Waarom is het belangrijk om vaardigheden aan te leren en te investeren in het tweede spoor van het 2 sporen beleid?
3. Welke vaardigheden kunnen aangeleerd worden? Waar moet je inzetten op compenserende maatregelen?
4. Tenslotte: Hoe kan je vaardigheden aanleren? Hoe helpt het inzicht in de informatieverwerking en de specifieke leerstijl van mensen met autisme ons bij het aanleren van vaardigheden?
In een afsluitend leerteam krijgen studenten meer zicht op belemmerende en bevorderende factoren in het doel- en taakgericht samenwerken en wat dit OLOD betekend heeft voor hun eigen groei in professioneel handelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student verantwoordt hoe hij/zij bij het aanleren van een vaardigheid vertrekt vanuit het krachtgericht handelen.
De student geeft aan wat algemene aandachtspunten zijn als begeleidingsvormen worden ingezet bij ASS.
DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student hanteert een communicatievorm aangepast aan het autistisch denken
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student onderzoekt welke (deel)vaardigheid aan een persoon met ASS kan of moet worden aangeleerd
De student ontwerpt een plan van aanpak om een bepaalde vaardigheid aan te leren aan een persoon met ASS
De student analyseert welke informatie (ondersteuningsvraag) een persoon met ASS (uit zijn/haar (professionele) context) nodig heeft i.f.v. het beter begrijpen van zijn/haar ASS.
DLR4: De PBA heeft een onderzoekende houding in het domein van ondersteuningsnoden van mensen met ASS en hun context en toont actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met een focus op diversiteit en inclusie.
De student herkent de volgende paradigma’s (aanvullen) op ondersteunen.
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student reflecteert over zijn groei in het professioneel omgaan met mensen met ASS en hun context m.b.t. het aanleren van functionele vaardigheden (communicatie, redzaamheid en sociale competentie).
DLR6: De PBA werkt vanuit een coachende houding en interprofessioneel samen om een antwoord te geven op de ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders.
De student heeft zicht op zijn belemmerende en bevorderende factoren in doel- en taakgericht samenwerken i.f.v ijsbergdenken

Leerinhoud

Leerinhoud:
- Handelingsrichtlijnen
- Paradigma’s op ondersteunen
- Krachtgericht werken
- Begeleidershouding
- Model van Berckelaer -Onnes
- Model van de zelfdeterminatietheorie
- ICF-model
- Aanleren van functionele vaardigheden
- Psycho-educatie aan de persoon met ASS

In een afsluitend leerteam krijgen studenten meer zicht op belemmerende en bevorderende factoren in het doel- en taakgericht samenwerken en wat dit OLOD betekend heeft voor hun eigen groei in professioneel handelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- De cursus van Begeleiding van de persoon met ASS bestaat uit digitale informatie op digitap.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,50 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen134,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks15,00

Toetsing (tekst)

- Toetsvorm (eerste examenkans/tweede examenkans/):
1. Korte omschrijving van de toets: Deze toets bestaat uit 2 delen namelijk een examen: waarin we kennis en vaardigheden hands-off gaan toetsen; en daarnaast een reflectieopdracht.
Enerzijds meten we in het examen de kennis en het inzicht in de leerstof (kennistoets). Anderzijds meten de we cognitieve component van vaardigheden, wat wil zeggen dat wordt nagegaan of de student de theoretische kaders kan toepassen op een theoretische casus (hands-off vaardigheidstoets).
De reflectie op doel- en taakgericht samenwerken en eigen groei in het professioneel omgaan met mensen met ASS en hun context m.b.t. het aanleren van functionele vaardigheden wordt getoetst in een reflectieopdracht.
2. Toetsmethode: open vragen
3. Bron:open boek – open boek (reflectiopdracht)
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen (kennis en vaardigheden hands-off) + permanent uitgesteld (reflectieopdracht)
6. Beoordelaar: lector

De reflectie op doel- en taakgericht samenwerken en op eigen groei in professioneel handelen wordt getoetst in een reflectieopdracht.