Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
ASS en ontwikkeling32671/2811/2223/1/02
Studiegids

ASS en ontwikkeling

32671/2811/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Turpyn Vera
Andere co-titularis(sen): Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 79,50 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ijsbergdenken OF geslaagd voor Ijsbergdenken.

Korte omschrijving

Een goede interpretatie van ASS en daarmee samengaand gedrag, evenals het uitwerken van een aanpak op maat, kan enkel plaatsvinden mits er een goede kennis van een neurotypische ontwikkeling aanwezig is. Binnen dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan de diverse ontwikkelingen van baby tot en met adolescent (neurotypische taal- en communicatieontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling) en worden samenhangen belicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student herkent in een casus, bijzonder gedrag als ‘leeftijdsadequaat’ versus autistisch gedrag.
De student schetst het verloop van de normale ontwikkeling en heeft zicht op de ontwikkelingstaken per leeftijdsfase.
De student omschrijft het concept ontwikkelingsstoornis. en kan aangeven op welke vlakken en hoe de ontwikkeling bij ASS anders verloopt.
De student benoemt de gedragverschillen bij autistische jongens/mannen en meisjes/vrouwen.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student formuleert een haalbaar en leeftijdsadequaat functioneel ontwikkelingsdoel binnen een opgegeven levensdomein op basis van een werkhypothese.

Leerinhoud

• Kennis over de normale ontwikkeling
• Invloed van ontwikkeling op ASS en omgekeerd
• Genderverschillen in combinatie met de ontwikkelingsfase.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Studiemateriaal aangeboden op het elektronisch leerplatform Digitap.

- Vignero, G. (2018). De draad tussen cliënt en begeleider. Emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap. Garant – Uitgevers N.V..
ISBN 9789044136029

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges5,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00

Toetsing (tekst)

1. Korte omschrijving van de toets:
Deze toets bestaat uit een examen waarin we kennis en vaardigheden hands-off gaan toetsen : we meten enerzijds de kennis en het inzicht in de leerstof en anderzijds de cognitieve component van vaardigheden. M.a.w. de student past theoretische kaders toe, formuleert leeftijdsadequate ontwiikkelingsdoelen en evalueert of een plan van aanpak afgestemd is op de ontwikkelingsfase van een welomschreven casus.
2. Toetsmethode: open vragen + casus
3. Bron: gesloten boek (examen)
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen (kennis en vaardigheden hands-off)
6. Beoordelaar: lector