Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
ASS en ontregeld gedrag (1)32672/2811/2223/1/36
Studiegids

ASS en ontregeld gedrag (1)

32672/2811/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Peeters Wilfried
Andere co-titularis(sen): Turpyn Vera, Vanderplas Cindy, Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 168,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Ijsbergdenken OF geslaagd voor Ijsbergdenken.

Korte omschrijving

Door hun andere manier van prikkel- en informatieverwerking zijn mensen met autisme gevoelig voor specifieke stressoren zoals zintuiglijke overprikkeling en onduidelijkheid. Als de stress die dit oplevert hun verwerkingsmogelijkheden overschrijdt, kan er ontregeld gedrag optreden.
In dit opleidingsonderdeel worden aan studenten inzichten en handvatten aangereikt om
1. ontregeld gedrag op een systematische wijze in kaart te brengen;
2. hypothesen te formuleren over de ontstaansfactoren van het ontregelde gedrag;
3. die hypothesen te ordenen in een werkmodel over het ontregelde gedrag;
4. en op basis van dit werkmodel een onderbouwde aanpak van het ontregelde gedrag uit te werken.
Veel aandacht gaat daarbij naar het correct begrijpen van ontregeld gedrag, niet als betekenisloze bijverschijnselen van autisme maar als pogingen van personen met autisme om hun stress te reguleren en hun problemen op te lossen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student legt het verschil tussen primaire, secundaire en comorbide problemen uit.
De student beschrijft hoe op een systematische manier een plan van aanpak voor ontregeld gedrag van een persoon met ASS kan worden ontworpen.
De student legt uit welke factoren een rol spelen in het ontstaan van ontregeld gedrag
DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student stelt een plan van aanpak op voor ontregeld gedrag.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student stelt een werkmodel op van alle factoren die een rol spelen in het ontstaan of voortbestaan van ontregeld gedrag
De student houdt rekening met de principes van inclusief en krachtgericht handelen bij het opstellen van een plan van aanpak voor een ontregeld gedrag
De student motiveert vanuit auti-denken waarom voor een bepaalde aanpak voor een ontregeld gedrag van een persoon met ASS is gekozen.
DLR4: De PBA heeft een onderzoekende houding in het domein van ondersteuningsnoden van mensen met ASS en hun context en toont actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met een focus op diversiteit en inclusie.
De student beoordeelt of bepaald gedrag al dan niet ontregeld gedrag is.
De student brengt ontregeld gedrag bij een persoon met ASS op een systematische manier in kaart.
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student reflecteert over zijn groei in het professioneel omgaan met mensen met ASS en hun context m.b.t. ontregeld gedrag bij personen met ASS
DLR6: De PBA werkt vanuit een coachende houding en interprofessioneel samen om een antwoord te geven op de ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders.
De student heeft zicht op bevorderende en belemmerende factoren in het doelgericht en taakgericht samenwerken i.f.v. ontregeld gedrag.

Leerinhoud

1. ontregeld gedrag begrijpen
-omschrijving: wat is ontregeld gedrag?
-vormen van ontregeld gedrag
-visie: betekenis en functie van ontregeld gedrag
-ontstaansfactoren van ontregeld gedrag

2. ontregeld gedrag in kaart brengen
-informatie verzamelen
-hypothesen formuleren
-ordening in een werkmodel

3. ontregeld gedrag aanpakken
-voorwaarden voor een goede auti-aanpak
-basisprincipe: van begrijpen naar begeleiden (ijsbergmodel)
-behandelmodellen: overzicht en kritische analyse
-integratie: een stappenplan voor de aanpak van ontregeld gedrag

In een afsluitend leerteam krijgen studenten meer zicht op belemmerende en bevorderende factoren in het doel- en taakgericht samenwerken en wat dit OLOD betekend heeft voor hun eigen groei in professioneel handelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek Wilfried Peeters (2021). Autisme en probleemgedrag: naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving. Antwerpen: Garant.


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,50 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen151,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks15,00

Toetsing (tekst)

- vaardigheidstoets hands off:
1. Korte omschrijving van de toets: examen met toepassingsvragen over casussen
2. Toetsmethode: open vragen over casussen
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk examen
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lectorDe reflectie op doel- en taakgericht samenwerken en op eigen groei in professioneel handelen wordt getoetst in een reflectieopdracht.