Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
ASS in de context33922/2811/2223/1/50
Studiegids

ASS in de context

33922/2811/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Turpyn Vera
Andere co-titularis(sen): Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit OLOD wordt autisme bekeken vanuit 3 belangrijke thema’s.
1. Autisme in het gezin
Het opvoeden van een kind met autisme vraagt veel van ouders. Binnen dit OLOD is het de bedoeling om het opvoeden en opgroeien van kinderen/jongeren met autisme vanuit een oplossingsgerichte visie te gaan bekijken.
Wat betekent het wanneer één of bij beide ouders zelf autisme hebben. De komst van een baby is voor alle ouders een ingrijpende gebeurtenis. Voor mensen met autisme kan deze ervaring echter nog ingrijpender zijn. Waarmee heeft dit te maken en hoe kunnen ouders met autisme worden voorbereid en begeleid ?
2. Wonen en autonomie
Kinderen blijven normaal gezien niet hun hele leven bij hun ouders wonen. Ook mensen met autisme verlaten het ouderlijke nest. Ook velen onder hen hebben behoefte aan een relatie.
Welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol ? Welk wetenschappelijk onderzoek is op dit vlak voor handen ?
3. Leren en werken
Een deel van de mensen met ASS lopen omwille van hun autisme vast in het onderwijs. Dit onder meer vermindert hun kans om een baan te vinden in overeenstemming met hun intellectuele mogelijkheden. Dit roept maatschappelijke vragen op. Wat zijn redelijke aanpassingen ? Op welke wijze kunnen personen met ASS ondersteund worden bij leren en werken ?

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student benoemt welke contextfactoren de ontwikkeling van een persoon met ASS bevorderen en bemoeilijken.
De student formuleert adviezen vanuit de algemene aandachtspunten van inclusief en krachtgericht handelen.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student formuleert adviezen om de context optimaal op de noden van een persoon met ASS af te stemmen.
De student brengt relevante beschermende en risicofactoren in de context van een persoon met ASS in kaart.
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student legt a.h.v. de aangereikte kaders de link met zijn eigen handelen in zijn eigen (professionele) context.

Leerinhoud

Autisme, de gevolgen van autisme en voorstellen tot begeleiding worden bekeken in 3 verschillende contexten :
• Context van opgroeien en opvoeden (in gezin en binnen verschillende culturen);
• Context van wonen en autonomie (inclusief seksualiteit en relaties
• Context van leren en werken (relaties met collega’s, UDL, begeleidingsdecreet (vervanger van M-decreet)).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Recente tijdschriftartikels en onderzoeksartikels (zelf op te zoeken door de studenten)
• PP en uitgeschreven tekst (opgesteld door de studenten zelf) = VERPLICHT
• Hypothetisch uitgewerkte casussen door de studenten op basis van reële casussen ingebracht door de studenten

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht60,00Groepswerkstuk en presentatie worden hier beoordeeld.

Toetsing (tekst)

Projectopdracht deel 1:
1. Korte omschrijving van de toets: Uitwerking van het gekozen thema gebaseerd op recente literatuur en onderzoek. Groepspunt (50%).
2. Toetsmethode: werkstuk
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden
Projectopdracht deel 2:
1. Korte omschrijving van de toets: Presentatie van het werkstuk adhv een PPT waarbij de inhoud wordt geïllustreerd aan de hand van een hypothetisch uitgewerkte casus.
2. Toetsmethode: presentatie  werkstuk (PPT) (groepspunt – 10%)
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden
Werkstuk individueel (vaardigheidstoets hands on) :
1. Korte omschrijving van de toets: link met eigen praktijk ( 40% individueel)
2. Toetsmethode: werkstuk individueel   
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden