Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Netwerk ondersteunen33924/2811/2223/1/21
Studiegids

Netwerk ondersteunen

33924/2811/2223/1/21
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Vanderplas Cindy
Andere co-titularis(sen): Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In de context van deze opleiding bieden we een basis van coaching aan die kan worden ingezet in het ondersteunen van de context in het werken met mensen met autisme (cfr twee sporenbeleid). We oefenen een aantal basistechnieken in het oplossingsgericht coachen in die ons helpen te luisteren en de juiste interventies te kiezen. We overlopen een aantal theoretische fundamenten van coaching en gaan vervolgens aan de slag met de oplossingsgerichte aanpak. We leren de essentiële delen van een coachingproces en hoe dat toe te passen binnen de relevante context, inclusief de context van ouders, en andere betrokkenen.
We exploreren het systemische perspectief, en leren de invloed van de context mee te nemen in onze begeleiding, meer specifiek vanuit het omgaan met verwachtingen en verandering.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student beschrijft het netwerk van de cliënt als een systeem.
De student bepaalt samen met de coachee een gewenste situatie door oplossingsgerichte vragen te stellen.
De student beschrijft hoe hij de oplossingsgerichte manier van werken bewust inzet als een motivator voor verandering en groei.
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student geeft samen met de coachee het coachingstraject vorm in de 4 stappen :werkelijkheid, waardering, verandering en gewenste situatie (doel)
De student zoekt samen met de cliënt naar doelen die binnen het systeem van de cliënt passen
De student geeft een coachingsgesprek vorm zodat het past binnen een gestructureerd traject van oplossingsgericht coachen en GROW model
De student stelt voor elke basisstap van het oplossingsgericht werken (het benoemen van de werkelijkheid, waardering geven, verandering erkennen en de gewenste situatie als doel kunnen omschrijven) aan de context aangepaste vragen.
De student werkt oplossingsgericht binnen het mandaat dat hij van een gestuurde cliënt krijgt.
De student kan het netwerk van een cliënt met ASS op een inclusieve en empowerende manier bevragen over de cliënt met ASS.
De student beschrijft hoe de inclusieve en empowerende manier van werken voor verandering heeft gezorgd.
De student neemt weerstand mee als een nuttige factor binnen een oplossingsgericht coachingstraject.
DLR4: De PBA heeft een onderzoekende houding in het domein van ondersteuningsnoden van mensen met ASS en hun context en toont actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met een focus op diversiteit en inclusie.
De student kan aantonen dat hij bij het bepalen van de doelen rekening houdt met de mogelijkheden en de mogelijke wensen van de cliënt met autisme
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student kan beschrijven met welke principes van “ basishouding van een coach “ hij in een oplossingsgericht coachingsgesprek rekening houdt.
De student kan zijn eigen sterktes en tekortkomingen in zijn coachende basishouding bijsturen
DLR6: De PBA werkt vanuit een coachende houding en interprofessioneel samen om een antwoord te geven op de ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders.
De student past de basishouding voor een oplossingsgerichte coaching toe in een coachingsgesprek.
De student betrekt alle relevante personen van het netwerk en het systeem van de cliënt bij het stellen van de doelen en het zetten van de stappen in een oplossingsgericht coachingstraject.

Leerinhoud

Thema's die als een rode draad door de hoorcolleges lopen:
- Grondhouding van de coach
- Oplossingsgericht coachen
-Oplossingsgerichte vragen stellen en doelen bepalen
- Systemisch werken, denken en coachen
- Commucatievaardigheden en gesprekstechnieken
In de werkcollege's zal door middel van leertaken gewerkt worden aan de integratie van deze inhouden in een autismegerelateerde ondersteuningsomgeving.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

-Cursus 
-Wetenschappelijke literatuur en presentaties aangeboden op digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing16,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,50 uren
Werktijd buiten de contacturen190,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00

Toetsing (tekst)

1. Korte omschrijving van de toets: Een portfolio waarbij de student aantoont dat hij / zij binnen een professionele praktijkcontext de context van een persoon
met ASS gaat verkennen, in kaart brengen en de gepaste ondersteuning van de context in beeld brengt. In dit portfolio bewijst de student dat hij/zij het oplossingsgerichte werken heeft ingeoefend in een ASS gerelateerde context, en dat hij/zij op een reflectieve manier zijn/haar coaching kan bijsturen.
2. Toetsmethode: portfolio
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: Schriftelijk
5. Toetsmoment: Momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond verplichte aanwezigheden en afwezigheden? /