Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Mens en Maatschappij
Bachelorproef24597/2811/2223/1/93
Studiegids

Bachelorproef

24597/2811/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Vanderplas Cindy
Andere co-titularis(sen): Turpyn Vera, Vanderstijlen Anouck
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Ijsbergdenken EN geslaagd voor Omgevingsaanpassing EN geslaagd voor Begeleiding van personen met ASS EN geslaagd voor ASS en ontwikkeling EN geslaagd voor ASS en ontregeld gedrag (1) OF (simultaan te volgen met ASS en comorbiditeit EN simultaan te volgen met ASS in de context EN simultaan te volgen met ASS en ontregeld gedrag (2) EN simultaan te volgen met Netwerk ondersteunen).

Korte omschrijving

In de bachelorproef worden alle verworven kennis en vaardigheden van 2 jaar Banaba in 1 werkstuk toegepast. Op basis van 1 concrete casus uit het eigen werkveld of vrijwilligerscontext gaat de student het 2 sporenbeleid uittekenen en opbouwen op een methodische en planmatige manier.
De student zal zowel de cliënt als het netwerk in kaart brengen, prioritaire doelen voor de cliënt bepalen, een plan om de doelen te bereiken opstellen, het plan uitvoeren en een evaluatie van dit plan uitvoeren. De student zal reflecteren op zijn professionele groei en de evolutie in zijn professioneel handelen in een reflectiewerkstuk. Dit reflectiewerkstuk is het resultaat van de supervisie van OLOD 10.

OLR-Leerdoelen (lijst)

DLR1: De PBA autisme stuurt en verantwoordt zijn professioneel handelen vanuit (1) wetenschappelijke kennis over mensen met ASS in hun context en binnen alle levensdomeinen; (2) vanuit internationale en actuele evoluties; en (3) vanuit een inclusief en empowerend paradigma.
De student bepaalt prioritaire keuzes voor een ondersteuning in functie van de behoeftes, talenten en de mogelijkheden van zowel de context als van de clië
De student verkent praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en relevante theoretische kaders in functie van het begeleidings-en ondersteuningstraject
De student implementeert methodieken vanuit actuele autismegerelateerde literatuur.
De student onderbouwt op basis van recente literatuur een begeleidings-en ondersteuningstraject gebaseerd op het 2-sporenbeleid.
De student kan wetenschappelijke literatuur beoordelen/ taxeren op zijn relevantie.
DLR2: De PBA autisme ondersteunt, begeleidt en coacht mensen met ASS en de relevante stakeholders in alle contexten en doet dit steeds met het oog op het verhogen van de levenskwaliteit van de cliënt/cliëntsysteem.
De student formuleert de op basis van onderzoek en analyse bijgestuurde ondersteuning tegenover een achtergrond van empowerment van de cliënt.
De student verantwoordt de ethische afwegingen die hij maakt bij de dataverzameling en analyse verantwoorden.(mandaten, privacy)
De student motiveert alle betrokkenen voor de doelen en stappen in begeleidings-en ondersteuningstraject
DLR3: De PBA autisme handelt planmatig in het beantwoorden van de complexe ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders. Hij houdt hierbij rekening met diversiteit en interculturele verschillen.
De student bergumenteert de keuzes die hij maakt vanuit een methodische attitude.
Student communiceert op een –aan de context- aangepaste en effectieve wijze over de doelen en stappen in begeleidings-en ondersteuningstraject
DLR4: De PBA heeft een onderzoekende houding in het domein van ondersteuningsnoden van mensen met ASS en hun context en toont actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met een focus op diversiteit en inclusie.
De student formuleert een gefundeerde visie op het bestaande ondersteuningsaanbod.
De student kan het ondersteuningsaanbod verbeteren en/of optimaliseren.
DLR5: De PBA autisme ontwikkelt en versterkt vanuit een kritisch-reflectieve houding en op een wetenschappelijk onderbouwde manier zijn professioneel handelen met als doelstelling kwaliteitsvolle en innoverende ondersteuning aan te kunnen bieden
De student formuleert een specifieke werk-,leervraag helder.
De student kijkt van op een afstand naar een probleemstelling.
De student reflecteert op het eigen professionele handelen en de ontwikkeling ervan.
DLR6: De PBA werkt vanuit een coachende houding en interprofessioneel samen om een antwoord te geven op de ondersteuningsvragen van mensen met ASS en hun stakeholders.
De student ontwerpt zelfstandig een begeleidings-en ondersteuningstraject en vertrekt hierbij van de eigen professionele praktijk/context.
De student denkt beroepsspecifiek na in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext.
De student redeneert beroepsspecifiek in een multidisciplinaire omgeving van de beroepscontext en reikt de casusinbrenger andere perspectieven en invalshoeken aan

Leerinhoud

• Kritisch selecteren van relevante wetenschappelijk ASS-gerelateerde literatuur en bestaande methodieken voor een cliënt en de context ervan
• Op een planmatige, analytische en kritische manier een begeleidingstraject van een cliënt met ASS uitstippelen.
• Het uitgestippelde begeleidingstraject op een aangepaste en motiverende manier communiceren naar de persoon met ASS en het netwerk toe
• Reflectief leren op basis van ervaringen binnen de eigen beroeps-of vrijwilligerspraktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiemateriaal aangeboden op het elektronisch leerplatform Digitap. 

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing56,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,50 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren12,50 uren
Werktijd buiten de contacturen74,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht70,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarOnderzoeksopdracht70,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks5,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling van de bachelorproef omvat twee delen:
1. De onderzoeksopdracht
1. Korte omschrijving van de toets: De toetsvorm van OLOD 10 is een onderzoekspdracht
Onderzoeksopdracht worden alle kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in OLOD 1 tem 9 geïntegreerd in 1 werkstuk. Deze onderzoeksopdracht wordt gemaakt op basis van een casus binnen de eigen vrijwilligerspraktijk of professionele context en bevat oa een literatuurstudie en een Individueel HandelingsPlan (IHP) voor de cliënt van de casus.

2. Toetsmethode: open vragen
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk, werkstuk
5. Toetsmoment: Momentopname op examen
6. Beoordelaar: lector en externe deskundige


2. Het afsluitend reflectiewerkstuk
1. Korte omschrijving van de toets: De student bereidt zich voor op de supervisie-bijeenkomsten aan de hand van een werkervaring op
schrift en een reflectieopdracht, namelijk het omschrijven van 2 eigen thema’s die hem geraakt of aan het denken gezet hebben n.a.v.
de vorige bijeenkomst.
Als inbrenger maakt de student een heldere afbakening van zijn werkervaring en stelt hij een specifieke werk- of leervraag aan de
groep. (vaardigheidstoets hands on – mondeling – 5% van de totaalbeoordeling).
In een afsluitend reflectiewerkstuk reflecteert de student op doel-en taakgericht samenwerken en op eigen groei en ontwikkeling in professioneel handelen.
2. Toetsmethode: open vragen
3. Bron: open boek
4. Toetsmedium: schriftelijk
5. Toetsmoment: momentopname na proces
6. Beoordelaar: lector
7. Afspraken rond afwezigheden: