Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek mens en maatschappij 332499/2796/2223/1/79
Studiegids

Vakdidactiek mens en maatschappij 3

32499/2796/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Timmermans Annie
Andere co-titularis(sen): Robert Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Spelend leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

Korte omschrijving

"Wat als je als leerkracht kleuteronderwijs een opdracht hebt gekregen binnen je schoolteam: je moet een projectweek uitwerken en daarbij hou je rekening met verschillende noden en afspraken.
Eindproduct: Je schrijft de opdracht uit rekening houdende met de doelen van het opleidingsonderdeel en daarbij denk je aan een manier hoe je het resultaat, jouw voorstel gaat voorstellen aan het schoolteam. Je wil hen niet alleen informeren maar ook warm maken voor de inspanningen die elke lesgever in haar klas (of klasdoorbrekend) zal leveren."

Dit houdt de opdracht in voor de evaluatie. Het ganse aanbod dat draait rond ontwikkelingsdoelen/-domeinen, Axenroos, Verkeerseducatie enz. wordt geïntegreerd verwerkt binnen de opdracht. Alle hoor- en werkcolleges staan ook ten dienste van de opdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied mens en maatschappij
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten mens en maatschappij als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied mens en maatschappij
selecteert doelen binnnen het leergebied mens en maatschappij afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied mens en maatschappij
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied mens en maatschappij
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied mens en maatschappij
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied mens en maatschappij dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel richten we ons, vanuit de ontwikkelingsdoelen van mens en maatschappij (kleuteronderwijs) op de vakdidactiek die nodig is om deze inhouden aan kleuters over te brengen.
De studenten gaan aan de slag met:

 • ontwikkelingsdoelen
 • de Axenroos
 • de Rode Draad
 • verkeerseducatie
 • (digitale) werkvormen
 • differentiatie
 • groeperingsvormen
 • leerinhouden (WO) die adequaat vertaald worden naar kleuters toe

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
 • Opmerking: speel en beleefmoment
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat voor 100 % uit een casus. Deze opdracht omvat enerzijds de verwerking van een praktijkprobleem vanuit mens en maatschappij, op basis van een gekozen beginsituatie wordt er een praktische vertaling gemaakt van hoe je daarmee om kunt gaan in de klasomgeving. Anderzijds is het de bedoeling dat de student zijn verwerking mondeling komt toelichten en verdedigen tijdens het examen.Het resultaat steunt op de doelen aangevuld met de mondelinge argumentatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00mondelinge presentatie bij examenperiode