Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren 5-632523/2796/2223/1/22
Studiegids

Werkplekleren 5-6

32523/2796/2223/1/22
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Werkplekleren 5-6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Titularis: Geeraerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Bisschops Patrick, Caluwaerts Dirk, Ceulemans Vanessa, Coertjens Evi, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Delarue Annelies, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Faes Eva, Francken Peter, Göregen Safa, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Hoet Hans, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Landuyt Tim, Le Maire Heidi, Luyckx Kato, Mahli Latifa, Martens Nele, Pycke Lies, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Smits Femke, Stas Wendy, Taets An, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Verlinden Maya, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 900,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Werkplekleren 3-4.

Korte omschrijving

Tijdens werkplekleren 5-6 bouwen we verder op het werkplekleren van semester 4. Doorheen het jaar gaat de student bijna wekelijks naar de werkplek. Op vastgelegde momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden. werkplekleren zal je heel veel dagen aanwezig zijn op de werkplek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie: constructief samenwerken
neemt (deels) de leiding tijdens een oudercontact en/of oudergesprekken
initieert gesprekken met zorgstructuren (zorgleerkracht, clb) op of buiten de school ( kiné, logo) over gemaakte observaties
leidt een agendapunt op een formeel overleg met externen
Interactie: de klas managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie: taal ontwikkelen
creëert een context die schriftelijke en mondelinge communicatie bij leerlingen stimuleert
past het taalgebruik aan aan de ouders (inclusief anderstalige ouders)
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de basiskennis en leerinhouden van de verschillende leergebieden en brengt deze concreet en helder over
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
bereidt observatie en evaluatie voor en voert deze zelfstandig uit
observeert en evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert activiteiten/lessen uit met focus op differentiatie voor de verschillende leergebieden
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
leert leerlingen verantwoord en doelgericht met ict omgaan
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt samen met collega’s een SWOT-analyse op van het schoolbeleid of een domein ervan
formuleert aanbevelingen voor de werkplek over samenwerking met externe partners
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over
voert klasadministratie correct en zelfstandig uit
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over

Leerinhoud

.

Studiematerialen (lijst)

WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus werkplekleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage900,00 uren
  • Opmerking: vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00