Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Partners in onderwijs35368/2796/2223/1/43
Studiegids

Partners in onderwijs

35368/2796/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Partners in onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk, Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werken de studenten in samenwerking met een school, voorstellen uit (mogelijk met bestaande organisaties, verenigingen, of met ouders, etc. in de schoolomgeving) die tot doel hebben de bestaande school tot een brede school te maken. Ze houden hierbij rekening met de verschillende perspectieven die tijdens de inleidende les aangereikt worden: het sociale aspect, het economische, het ruimtelijke, het levensbeschouwelijke, het cultureel, het wetenschappelijke, etc. Vanuit een inspectieverslag gaan we aan de slag met de werkpunten van de school. Welke richting geeft het Referentiekader Onderwijskwaliteit ons?

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat actief op zoek naar expertise, interesses en talenten van alle mogelijke betrokkenen bij de school (inclusief ouders)
brengt met hulp in kaart welke partners belangrijk zijn in een brede schoolcontext
doet, vanuit overleg met brede school partners, voorstellen om een school tot een brede school te maken
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in het schoolteam
Interactie: diversiteit hanteren
zet acties op in functie van een positief schoolklimaat voor alle betrokkenen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert samen met collega's
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in

Leerinhoud

We gaan tijdens dit opleidingsonderdeel:

- de schoolorganisatie bekijken (wie doet wat op school, specifieke talenten, netwerken, ...);

- bekijken met welke externe partners de school reeds samenwerkt en bevragen 'waarom?';

- op zoek naar externe partners in de buurt van de school(omgeving);

- in gesprek gaan met een zelfgekozen externe partner om hiervoor de koppeling te maken tussen de nood/interesse van een school en het aanbod van de partner;

- in gesprek leren gaan met leden van het schoolteam d.m.v. gerichte vragen te leren formuleren om zo tot een voorstel te komen (brede school - samenwerking met een externe partner).

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Individuele of groepsopdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele opdracht.