Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel C 5+635539/2796/2223/1/37
Studiegids

Werkplekleren Profiel C 5+6

35539/2796/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 5-6 Profiel C
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Werkplekleren 5-6 Profiel C
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Werkplekleren Profiel C 5+6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Bisschops Patrick, Caluwaerts Dirk, Ceulemans Vanessa, Coertjens Evi, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Delarue Annelies, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Faes Eva, Francken Peter, Geeraerts Annelies, Göregen Safa, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Hoet Hans, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Landuyt Tim, Le Maire Heidi, Luyckx Kato, Mahli Latifa, Martens Nele, Pycke Lies, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Smits Femke, Stas Wendy, Taets An, Timmermans Annie, Van Giel Elke, Verlinden Maya, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 720,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
Interactie: constructief samenwerken
neemt (deels) de leiding tijdens een oudercontact en/of oudergesprekken
initieert gesprekken met zorgstructuren (zorgleerkracht, clb) op of buiten de school ( kiné, logo) over gemaakte observaties
leidt een agendapunt op een formeel overleg met externen
Interactie: de klas managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie: taal ontwikkelen
creëert een context die schriftelijke en mondelinge communicatie bij leerlingen stimuleert
past het taalgebruik aan aan de ouders (inclusief anderstalige ouders)
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
hanteert een omgangswijze met focus op een goed welbevinden van leerlingen
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de basiskennis en leerinhouden van de verschillende leergebieden en brengt deze concreet en helder over
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
bereidt observatie en evaluatie voor en voert deze zelfstandig uit
observeert en evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert activiteiten/lessen uit met focus op differentiatie voor de verschillende leergebieden
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
leert leerlingen verantwoord en doelgericht met ict omgaan
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt samen met collega’s een SWOT-analyse op van het schoolbeleid of een domein ervan
formuleert aanbevelingen voor de werkplek over samenwerking met externe partners
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over
voert klasadministratie correct en zelfstandig uit
rapporteert aan (een deel van) het schoolteam over een professionaliseringsintiatief dat aansluit bij de uitdagingen van de werkplek
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
rapporteert aan (een deel van) het schoolteam over een professionaliseringsintiatief dat aansluit bij de uitdagingen van de werkplek
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over

Leerinhoud

Tijdens werkplekleren laten we de student heel snel kennis maken met de nieuwe context waarvoor hij/zij wordt opgeleid. Vanaf oktober gaat de student wekelijks 1dag per week naar de werkplek. Op een vastgelegd momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

Studiematerialen (lijst)

WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)720,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00