Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
GOK op de emancipatorische, democratische school!35776/2796/2223/1/44
Studiegids

GOK op de emancipatorische, democratische school!

35776/2796/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping A
  • Professionele uitdieping B
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping
  • Professionele uitdieping B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Raeymaekers Raf, Van den Hauwe Joris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Startbekwame leraren zullen waar ook, maar in stedelijke gebieden des te meer, leerlingen in de klas krijgen die opgroeien in gezinnen in een precaire situatie (werkloosheid, armoede, gevlucht voor oorlog of terrorisme, …). Daarnaast is in centrumsteden de schoolcontext er een van superdiversiteit. Kinderen komen dan ook aan de start van het onderwijs met ongelijke kansen. Uit onderzoek blijkt dat die ongelijkheid doorheen de onderwijsjaren enkel toeneemt. Hoe realiseren we veel onderwijskansen voor alle leerlingen en meer onderwijskansen voor leerlingen in een precaire situatie? Die vraag staat centraal in dit keuze-opleidingsonderdeel.

Wet onderzoeken die vraag op macro-, meso- en microniveau. Op het macroniveau (het niveau van het onderwijssysteem) staan we stil bij opvattingen over het doel van onderwijs en houden die tegen het licht van de rechten van het kind. Op mesoniveau (het niveau van de school) kijken we naar de relatie tussen schoolbeleid en gelijke onderwijskansen. Op microniveau (het niveau van de klas), tot slot, reflecteren we over onderwijspraktijken die, vaak ongewild en onbewust, ongelijkheid in stand houden.

We bieden kaders aan, maken analyses en reflecteren op het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar en op die manier maken we je competent(er) in onderwijs voor meer sociale gelijkheid. Een fundamenteel emancipatorische en democratische houding biedt daarbij de beste kansen. Samen maken we die GOK.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
reflecteert in dialoog over gelijk onderwijskansen op school
Interactie: diversiteit hanteren
maakt het mensenrechtenperspectief bespreekbaar
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
situeert opvattingen over gelijke onderwijskansen in historische, maatschappelijke en ideologische context
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
stemt zijn didactisch handelen af op gelijke onderwijskansen binnen de leerlingengroep
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
zet het resultaat van reflectie om tot haalbare, onderbouwde en realistische acties op het vlak van gelijke onderwijskansen

Leerinhoud

Waarom gelijke onderwijskansen: opvattingen over onderwijs in het licht van de waarden van de verlichting en de rechten van kinderen.

Aspecten van gelijke onderwijskansen op macroniveau (onderwijs als systeem): visie op onderwijs, transitiemomenten (bijv. van kleuter- naar lagere school), gratis onderwijs, schoolvakanties en zomerscholen, ... .

Aspecten van gelijke onderwijskansen op mesoniveau (schoolniveau): ouderbetrokkenheid, communicatie, collective teacher efficacy, samen tot aan de meet, taalbeleid, ... .

Aspecten van gelijke onderwijskansen op microniveau (klasniveau): hoe veelvoorkomende onderwijspraktijken ongelijkheid in de hand werken (huiswerk, bepaalde didactische werkvormen), het belang van authentieke relaties, ... .

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Reflectieopdracht in de examenreeks100,00De reflectieopdracht wordt mondeling toegelicht in een groepsbijeenkomst in de examenperiode. Voor de hele groep samen wordt een avond geroosterd in de examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00De reflectieopdracht wordt schriftelijk ingeleverd op de eerste dag van de examenperiode.