Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wiskunde 232534/2797/2223/1/01
Studiegids

Vakdidactiek wiskunde 2

32534/2797/2223/1/01
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit opleidingsonderdeel bekwaam je je in de vakdidactiek van wiskunde in het basisonderwijs. Een goede basiskennis en beheersing van de wiskundige eindtermen uit het basisonderwijs is hiervoor vereist. Je kan deze basiskennis opfrissen & remediëren in andere opleidingsonderdelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
zet authentieke contexten doelgericht in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen binnen het leergebied wiskunde
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten wiskunde als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten binnen het leergebied wiskunde
selecteert doelen binnnen het leergebied wiskunde afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in binnen het leergebied wiskunde
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen binnen het leergebied wiskunde
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen binnen het leergebied wiskunde
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen binnen het leergebied wiskunde
vertaalt leerinhouden binnen het leergebied wiskunde op maat van de leerlingen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen binnen het leergebied wiskunde
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
maakt gerichte keuzes in een (gedifferentieerd) aanbod binnen het leergebied wiskunde dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel verwerf je het inzicht en de vaardigheden om kwalitatieve lessen wiskunde te ontwerpen en op efficiënte wijze af te stemmen op de noden van je klasgroep.

Leerinhouden:

- Het didactisch model uit puzzelen aan een uitdagende leeromgeving wordt vertaald naar een wiskundige context.
- Vakdidactische krachtlijnen: CSA-model, inductief werken, inzichtelijke aanpak, ...
- Leerlijn wiskunde: kleuteronderwijs tot eerste graad secundair onderwijs
- Vakdidactische aanpak van specifieke wiskundige inhouden
- Opbouw van een les en verschillende instructiemodellen
- Differentiatie binnen wiskunde

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskunde = Wijs!Verplicht€ 46,00
  • Auteur: Maaike Bronselaer, Jenne De Gendt, Karen De Maesschalck, Femke Smits, Sara Van den Bulcke, ...
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen
http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplannenVerplicht
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijkVerplicht
  • Auteur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal examen: 2 uur - open boek (analoge bronnen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00digitaal examen: 2 uur - open boek (analoge bronnen)