Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren 3-432517/2797/2223/1/05
Studiegids

Werkplekleren 3-4

32517/2797/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 3-4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Ben Sliman-Ghomari Hajjar, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Lannie Griet, Lansens Emma, Le Maire Heidi, Martens Nele, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Schiltz Bruno, Segers-Dom Bram, Stas Wendy, Timmermans Annie, Van de Sande Danny, Verlinden Maya, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Het ABC van leren 1 EN (geslaagd voor Werkplekleren 1-2 OF (geslaagd voor Werkplekleren 1 EN geslaagd voor Werkplekleren 2)).

Korte omschrijving

Tijdens werkplekleren 3-4 bouwen we verder op het werkplekleren van semester 2. Doorheen het jaar gaat de student bijna wekelijks naar de werkplek. Op vastgelegde momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
Interactie: de klas managen
kan de klas op een gestructureerde wijze managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie: inspirerend coachen
besteedt aandacht aan waardenontwikkeling en -opvoeding
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
zet leerlingen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
interactie: taal ontwikkelen
ontwikkelt taal bij leerlingen binnen elk leergebied
realiseert positieve interacties met de leerlingen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van de leerlingen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie
levert een bijdrage aan een MDO
Leerbevordering doelgericht werken
kan doelstellingen kiezen, formuleren en afstemmen op de beginsituatie
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis van de leerinhouden nodig voor de lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
bereidt observatie en evaluatie voor en voert deze zelfstandig uit
observeert en evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor de verschillende leergebieden voor
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met hulp van de mentor
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
kan leerinhouden en -ervaringen thematisch uitwerken en aanbieden
kiest en ontwikkelt functionele en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
evalueert het lesverloop in de lesvoorbereiding
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert administratie in functie van het werkplekleren correct uit
neemt op professionele wijze deel aan oudercontacten en -gesprekken
visualiseert het schoolbeleid van de werkplek
participeert aan acties m.b.t. het schoolbeleid  van de werkplek
leidt een agendapunt op een formeel overleg met collega’s
onderzoekt met welke externe partners de school samenwerkt of kan samenwerken

Studiematerialen (lijst)

Stagereglement OTVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus werkplekleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage630,00 uren
  • Opmerking: Vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening. In november vindt een International week plaats i.s.m. HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Op donderdag en vrijdag gaan de activiteiten door in Zeeland. Voor elke student wordt voor beide dagen een plaats op een bus voorzien, die ons telkens ’s morgens naar Vlissingen zal brengen en ’s avonds terug naar Antwerpen. Ook indien je verkiest om voor donderdagavond op zelfstandige basis een slaapplaats in Vlissingen te regelen, verwachten we dat je voor beide dagen de kosten voor de bus, geraamd op 25 EUR, zal betalen. Extra kosten i.v.m. een mogelijke overnachting zijn voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00