Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 5-632521/2797/2223/1/44
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 5-6

32521/2797/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Binon Sam, Craen Britt, De Feyter Patrice, Hancké Tom, Hoet Hans
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

Verschillende reflectiemodellen worden verder verdiept en nieuwe modellen komen aan bod waarbij het GRROW-model (inspirerend en waarderend coachen) de methodiek wordt om elkaar te bevragen. Komen ook nog aan bod:

Kelchtermans

Functionele gehelen

Ethische reflectie 

...

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat interacties aan vanuit een ethisch-deontologisch karakter
interactie: taal ontwikkelen
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van zijn professionele ontwikkeling
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van zijn professionele ontwikkeling
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Reflecteert op basis van twee verschillende, aangereikte reflectiemodellen
De student reflecteert over interacties vanuit een ethisch-deontologisch kader
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
bepaalt de eigen positie als startbekwame leraar en kan dit staven/onderbouwen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je verder aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je reflecteert verder op je handelen en denken. De reflectie wordt nog verder verdiept zodat je leert om vanuit je ethisch-deontologisch kader te handelen, zowel pedagogisch, didactisch als in interactie met anderen. Wat ligt aan de basis van mijn handelen en van mijn zijn? Hoe komen mijn denken en mijn handelen overeen? Aan het einde van je opleiding ben je geëvolueerd tot een reflectieve professional die niet alleen reflecteert door terug te blikken, maar die reflecterend handelt en reflecteert in actie. Reflecteren is voor jou dan een attitude geworden.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.