Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Projectmatig werken27934/2797/2223/1/62
Studiegids

Projectmatig werken

27934/2797/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Projectmatig werken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Le Maire Heidi, Schyvens Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Na een kennismaking met wat 'projectmatig werken' kan inhouden via inspiratiemomenten tijdens contactmomenten en de cursus, werken de studenten in groep een project uit. We werken met een werkplan waar ieder zijn talent en verantwoordelijkheid aangeeft.

De focus ligt op het proces, het format met oog voor groepsvorming, differentiatie, betrokkenheid, proces- en productevaluatie. We denken na over de eindtermen en de leerplandoelen en durven daarvoor los te komen van opslitsingen per uur of domein.

Tijdens de contactmomenten is er ruimte voor feedback en discussie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen door middel van een efficiënte en effectieve klasorganisatie
Interactie: inspirerend coachen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
stimuleert democratisch/coöperatief overleg tussen leerlingen
Leerbevordering doelgericht werken
Creëert (samen met kinderen) doelgerichte en betekenisvolle leermomenten vanuit de ervaring van leerlingen
Creëert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaring van leerlingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert kritische reflectie over actueel maatschappelijke thema's in zijn lespraktijk
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
stimuleert creativiteit op cognitief, emotioneel, sociaal en technisch vlak
Zet authentieke contexten in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen

Leerinhoud

- Leergebiedoverstijgende eindtermen 'Leren leren en sociale vaardigheden' integreren in de eigen lessen

- Coöperatief werken in multiculturele groepen (CLIM)

- Traditionele en alternatieve evaluatievormen verkennen en analyseren, zoals toetsen, portfolio's, peer- en zelfevaluatie, ..

- Ontwerpen van een project voor een welbepaalde klasgroep

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00