Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel C 1+235536/2797/2223/1/25
Studiegids

Werkplekleren Profiel C 1+2

35536/2797/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren Profiel C 1+2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Ben Sliman-Ghomari Hajjar, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Lannie Griet, Lansens Emma, Le Maire Heidi, Martens Nele, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Schiltz Bruno, Segers-Dom Bram, Smits Femke, Stas Wendy, Timmermans Annie, Van de Sande Danny, Verlinden Maya, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
durft vragen stellen aan mentor en collega's
engageert zich ten opzichte van de school
neemt initiatief om te helpen waar hij kan
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op tegenover de mentor
geeft een overzicht van de organisatiestructuur van de werkplek
beschrijft de beleidsuitdagingen van de werkplek
levert een aandeel in de  schoolwerking van de werkplek
overlegt en werkt samen op vraag binnen het schoolteam en komt afspraken na
Interactie: de klas managen
creëert een veilige en werkbare klasruimte
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: inspirerend coachen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
interactie: taal ontwikkelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
past het taalgebruik aan aan het niveau van de doelgroep
realiseert positieve interacties met de leerlingen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
kan vanuit een expressieve en speelse houding kinderen motiveren
voert informele gesprekken met ouders
hanteert een omgangswijze met focus op goed welbevinden van leerlingen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie met ondersteuning van de mentor
ziet leerlingen die extra zorg nodig  hebben en gaat hierover in gesprek met de mentor
Leerbevordering doelgericht werken
concretiseert opgelegde doelstellingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de inhouden van de gegeven lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen met ondersteuning van de mentor
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
observeert en evalueert met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
bereidt met ondersteuning lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden
voert met ondersteuning lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kiest functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen met ondersteuning van de mentor
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
evalueert het lesverloop in het lesvoorbereidingsformulier
identificeert initiatieven/praktijken van de werkplek die deze onderscheiden van andere scholen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
plant zijn werk op een doelgerichte wijze in samenspraak met de mentor
voert zijn persoonlijke administratie in functie van het werkplekleren correct uit
assisteert de mentor bij het uitvoeren van administratieve taken op de werkplek
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden

Leerinhoud

Tijdens werkplekleren laten we de student heel snel kennis maken met de nieuwe context waarvoor hij/zij wordt opgeleid. Vanaf oktober gaat de student wekelijks 1dag per week naar de werkplek. Op een vastgelegd momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

Studiematerialen (lijst)

WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)540,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00