Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel C 3+435538/2797/2223/1/93
Studiegids

Werkplekleren Profiel C 3+4

35538/2797/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren Profiel C 3+4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Ben Sliman-Ghomari Hajjar, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Lannie Griet, Lansens Emma, Le Maire Heidi, Martens Nele, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Schiltz Bruno, Segers-Dom Bram, Smits Femke, Stas Wendy, Timmermans Annie, Van de Sande Danny, Van Giel Elke, Verlinden Maya, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Werkplekleren Profiel C 1+2 EN geslaagd voor Didactisch werken A.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
engageert zich ten opzichte van de school
Interactie: de klas managen
kan de klas op een gestructureerde wijze managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie: inspirerend coachen
besteedt aandacht aan waardenontwikkeling en -opvoeding
zet leerlingen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
kan vanuit een speelse en expressieve houding kinderen motiveren
interactie: taal ontwikkelen
ontwikkelt taal bij leerlingen binnen elk leergebied
realiseert positieve interacties met de leerlingen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert de zelfstandigheid en autonomie van de leerlingen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene en specifieke beginsituatie
levert een bijdrage aan een MDO
Leerbevordering doelgericht werken
kan doelstelingen kiezen, formuleren en afstemmen op de beginsituatie
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
koppelt actuele en maatschappelijke onderwerpen aan leerinhouden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis van de leerinhouden nodig voor de lessen/activiteiten
selecteert geschikte leerinhouden en -ervaringen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
bereidt observatie- en evaluatiemomenten voor
observeert en evalueert met het oog op bijsturing, remediëring en differentiatie
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
integreert tussendoortjes uit de verschillende muzische domeinen in het dagverloop
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met hulp van de mentor
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
kan leerinhouden en -ervaringen thematisch uitwerken en aanbieden
kiest en ontwikkelt functionele en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor voor de verschillende leergebieden voor
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
evalueert het lesverloop in de lesvoorbereiding
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert zijn persoonlijke administratie in functie van het werkplekleren correct uit
neemt op professionele wijze deel aan oudercontacten en -gesprekken
visualiseert het schoolbeleid van de werkplek
participeert aan acties m.b.t. het schoolbeleid  van de werkplek
leidt een agendapunt op een formeel overleg met collega’s
onderzoekt met welke externe partners de school samenwerkt of kan samenwerken

Leerinhoud

Tijdens werkplekleren laten we de student heel snel kennis maken met de nieuwe context waarvoor hij/zij wordt opgeleid. Vanaf oktober gaat de student wekelijks 1dag per week naar de werkplek. Op een vastgelegd momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

Studiematerialen (lijst)

WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)630,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00