Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 biologie26440/2864/2223/1/13
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 biologie

26440/2864/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beine Ann, Bisschops Patrick, Duchatelet Lisa, Gadeyne Judith, Geens Leen, Hancké Tom, Laurent Marleen, Revis Nathalie, Rymen Tine, Saey Mark, Timmermans Annie, Van der Kuylen Dennis, Van Doren Liesbeth, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Biologie vakinhoud 3 OF (geslaagd of getolereerd voor Biologie 3 biodiversiteit EN geslaagd of getolereerd voor Biologie 3 de mens in interactie met zijn omgeving)) EN geslaagd of getolereerd voor Biologie 3 toegepaste didactiek EN geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie EN geslaagd of getolereerd voor Biologie 4 ecologie en duurzame ontwikkeling EN geslaagd of getolereerd voor Biologie 4 toegepaste didactiek) OF (geslaagd voor Groeiportfolio - stage Biologie 2 EN geslaagd of getolereerd voor Biologie - vakdidactiek 3 EN geslaagd of getolereerd voor Biologie - vakdidactiek 4) EN simultaan te volgen met Prof-i-leren 6 afstudeerproject EN (simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 aardrijkskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 bouw OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 burotica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 economie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 elektriciteit OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 fysica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 geschiedenis OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 hout OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mechanica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 MO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mode OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 NCZ OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Nederlands OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PKV cultuur OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 techniek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 gezondheidsopvoeding OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 wiskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PAV OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Islamitische godsdienst OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 bedrijfsorganisatie).

Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van de opleidingsonderdelen die in de volgtijdelijkheid van dit opleidingsonderdeel vermeld zijn, dienen bereikt te zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
communiceert adequaat met schoolteam
communiceert digitaal met collega's en team
kan met externe organisaties overleggen
kan met ouders overleggen
overlegt met stagementoren en collega's
participeert aan het zorgbeleid van de school
participeert in zorgbeleid van de school
Interactie: de klas managen
anticipeert adequaat op klasgebeuren d.m.v. managementstechnieken
behoudt overzicht en zelfcontrole in crisissituaties
hanteert situationeel leiderschap
kan conflictsituaties hanteren
respecteert de missie en doelstellingen van een school of schoolgemeenschap
Interactie: diversiteit hanteren
stimuleert diversiteit als meerwaarde
Interactie: inspirerend coachen
hanteert (leer)weerstand op een constructieve manier
verzorgt na evaluatie een constructieve feedback (productprocestaken persoonsgericht)
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
toont een engagement t.o.v. kwaliteitsverbetering van onderwijs in de grootstad
Interactie: taal ontwikkelen
schrijft heldere en correcte teksten en verslagen (TD 11)
stelt eisen aan de formulering van antwoorden van lln
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
neemt initiatief om de groepssfeer te verbeteren
stimuleert authenticiteit bij anderen
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
informeert zich over de schoolsetting
kadert eigen lessen in het leerzorgbeleid van de school
kan in overleg met teamleden of externen bij de leerlingengroep kenmerken achterhalen die een invloed hebben op de kwaliteit van leren en onderwijzen
Leerbevordering: doelgericht werken
formuleert operationele leerdoelen i.f.v. de diversiteit van de klasgroep
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
komt tot concrete en objectieve beoordeling op basis van vorderingen en prestaties
ontwerpt valide evaluatieinstrumenten met adequate antwoordsleutels
presenteert zichzelf als beginnend leerkracht naar het werkveld toe vanuit een kritische sterkte-uitdaging-analyse
toetst de voortgang van lessen en projecten a.d.h.v. kwaliteitscriteria
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
differentieert aanpak naar remediëring en uitdieping
differentieert in tempo, diepte en werkvorm i.f.v. de diversiteit van de klasgroep
houdt rekening met aanbevelingen vanuit het zorgbeleid
schept een leerbevorderend klimaat in functie van de noden van een diversiteit aan leerlingen
selecteert geschikte media en leermiddelen
wendt het zorgbeleid actief aan in de klas
Zelfontwikkeling: creatief denken
is creatief in het ontwerpen en uitvoeren van (les)opdrachten
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
presenteert zichzelf als beginnend leerkracht naar het werkveld toe vanuit een kritische sterkte-uitdaging-analyse
reflecteert kritisch op de eigen plaats binnen de onderwijsgemeenschap
reflecteert kritisch op de plaats van onderwijs in de maatschappij
Plaatst zichzelf binnen het profiel van beginnende lesgever en omschrijft zijn groei en visie op het beroep (intervisie)
Stelt het eigen handelen ter discussie stellen en stuurt bij (intervisie)
maakt innerlijke belevingen duidelijk, rekening houdend met de eigen behoeften en de kwetsbaarheid van de anderen (intervisie)
Leeft zich in in verschillende standpunten (intervisie)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheert administratieve taken
onderzoekt nieuwe problemen vanuit verschillende gezichtspunten
Formuleert persoonlijke groeipunten en vertaalt deze in een plan van aanpak. (intervisie)
onderzoekt nieuwe problemen vanuit verschillende gezichtspunten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
beheert administratieve taken
kan een project realiseren a.d.h.v. een projectplan
respecteert afspraken en beloften
toetst de voortgang van lessen en projecten a.d.h.v. kwaliteitscriteria
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
onderzoekt nieuwe problemen vanuit verschillende gezichtspunten
respecteert de missie en doelstellingen van een school of schoolgemeenschap

Leerinhoud

De student past de aangeleerde inhoudelijke, didactische en psycho-pedagogische competenties toe in een reële praktijksituatie.

- Observeren van en/of participeren aan lessen
- Lessen voorbereiden en geven
- Uitvoeren van algemene leraarstaken
- Alle relevante informatie verzamelen in een stagemap

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en academiejaar.

Intervisie: (5) UDL in praktijk; (6) Ik, als beginnend leerkracht

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie 2 toegepaste didactiekVerplicht€ 2,80
 • Auteur: M. Van Strydonck
Cursus Biologie/fysica 5 toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
Cursus Biologie/Fysica 3 toegepaste didactiekVerplicht€ 8,00
 • Auteur: M. Van Strydonck
Cursus Biologie/fysica 4 toegepaste didactiekVerplicht€ 8,00
 • Auteur: J; Gadeyne
Cursus Intervisie 5Verplicht€ 5,00
Cursus Intervisie 6Verplicht€ 5,00
Stagecursus Begeleide Beroepspraktijk 5+6 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht
Handboeken Natuurwetenschappen SO (1ste graad) - bibliotheekVerplicht
vaktijdschriftenVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus Begeleide beroepspraktijk 5 + 6Verplicht
Digitale leeromgeving: cursus Intervisie 5+6Verplicht
Leerplan OVSG te raadplegen op http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht€ 5,00
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
 • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
www.bioplek.orgVerplicht
 • Auteur: diverse auteurs
www.vob-ond.beVerplicht
 • Auteur: VOB

Studiematerialen (tekst): VerplichtOnderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
 • Opmerking: verplichte aanwezigheid
Werkplekleren en/of stage250,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
  Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00Permanent uitgesteld.
Bij gewettigde afwezigheid worden er inhaalopdrachten voorzien (zie richtlijnen in cursus intervisie).
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training'
Niet herneembaar in tweede examenperiode.