Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakdidactiek II36449/2864/2223/1/43
Studiegids

BI vakdidactiek II

36449/2864/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek I OF simultaan te volgen met Algemene didactiek I.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Zet de correcte (vak)didactiek in voor het onderwijsvak, met oog voor de verschillende elementen van hedendaagse didactische modellen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door leerstrategieën zoals herhaling, variatie in oefenmateriaal, afbouw in ondersteuning gericht in te zetten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Ontwerpt effectieve lessen door doelgericht lesstructuren en didactische principes in te zetten (zorgbrede lessen, ADD, ...), voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gaat vaardig om met eindtermen, leerplannen van verschillende onderwijsverstrekkers en lesdoelen, op samenhangende wijze, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beoordeelt (les)materialen vanuit een aangereikt referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Selecteert en stemt de leerinhouden af op de te bereiken doelen en de beginsituatie van de groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Creëert een rijke leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert in functie van de diverse noden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Kiest en hanteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de te bereiken doelen, de beginsituatie en de aangereikte leerinhouden voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel biologie vakdidactiek II starten we met het toepassen van kennis en vaardigheden uit Algemene didactiek 1 in de specifieke didactiek voor het vak natuurwetenschappen. We werken in dit olod aan het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om een goede leraar natuurwetenschappen voor de 1ste graad SO te worden.

Met het didactisch model als basis nemen we de verschillende componenten onder de loep. De formele structuur van het vak natuurwetenschappen geeft inzicht in concepten en principes. Vanuit de eindtermen kijken we naar de leerplandoelen en leren we concrete, operationele lesdoelen opstellen. Een vak zoals natuurwetenschappen vraagt om een concrete aanpak. We leren de meeste geschikte werkvormen en hulpmiddelen hiervoor uit te kiezen en toe te passen in klassikale oefeningen. We zoeken naar een motiverende en probleemstellende instap voor (een) les(senreeks). We hebben vooral aandacht voor het onderwijsleergesprek: het stellen van (goede) vragen ligt aan de basis van een geslaagde les.

In de aanloop naar de eerste stage leren we een functionele lesvoorbereiding uit te werken, met aandacht voor alle aspecten.

Tot slot hebben we nog aandacht aan The Big Ideas, een nieuwe(re) kijk op hoe wetenschappen verweven zijn met elkaar en hoe je leerlingen ook kan leren met deze nieuwe bril te kijken.

Studiematerialen (lijst)

Cursus toegepaste didactiek biologie 2Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Lisa Duchâtelet
StudiewijzerVerplicht
De herziene taxonomie van Bloom in de klasVerplicht€ 27,50
  • Auteur: Eef Rombaut, Ingrid Molein & Tine Van Severen
Handboeken biologie en natuurwetenschappen voor het sec. onderwijsVerplicht
http://pro.g-o.beVerplicht
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/lessentabellen-en-leerplannen-soVerplicht
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.