Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakinhoud I.1 NW De plant en zijn omgeving36450/2864/2223/1/77
Studiegids

BI vakinhoud I.1 NW De plant en zijn omgeving

36450/2864/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Biologie I.1 Nw De plant en zijn omgeving
In eerste instantie heeft dit opleidingsonderdeel als doel jullie op te leiden tot kritische en bekwame wetenschapsleerkrachten daarom is gekozen voor een opbouw van de leerstof die tracht om meer inzicht in het verschijnsel ‘leven’ te brengen.
We starten met veldwerk en determineren bomen en kruidachtige planten. We stellen eventueel ook een dierenpaspoort op. Alles start met goed waarnemen van de levende natuur.
Dan stellen we ons de vraag ‘Wat is leven en wat is het onderscheid met niet-levende materie?’ om vervolgens tot de wetenschappelijke informatie te komen die nu beschikbaar is.
Uiteindelijk starten we met de bouwstenen of de chemische samenstelling van levende wezens. Dan zien we ‘de cel’ met zijn celstructuren, weefsels en organen en dit in semester 1 voor de zaadplanten en in semester 2 voor het menselijk lichaam en andere gewervelde dieren.
Eenmaal dat de biologische bouwstenen lichtmicroscopisch bestudeerd zijn, bekijken we de levensprocessen die zich afspelen in bepaalde celstructuren of in de cel (fotosynthese, celademhaling, diffusie en osmose) en vervolgens kijken we op het niveau van het volledige organisme voor wat betreft de voortplanting en het transport van water vanuit de bodem via de wortelhaartjes tot bovenaan in de bladeren in de kruin. We bekijken ook aanpassingen van de plant aan zijn omgeving en reacties van de plant op prikkels (plantenhormonen).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Een stedelijk biotoop verkennen met waarnemingsopdrachten en determinatie-oefeningen.
Kenmerken en organisatie van de levende wezens:
Wat is leven? Een filosofische oefening. Volgende begrippen komen zeker aan bod: soort, taxonomie, systematiek en de hierarchische opbouw van de levende wereld.
Chemische samenstelling van organismen.
Cytologie: de celcyclus, celdelingen, de metabole - en transportprocessen op celniveau.
Morfologie, anatomie en fysiologie van de zaadplanten: de bouw-functie relatie staat centraal en de volgende vragen: Hoe zijn zaadplanten morfologisch (uitwendig zichtbaar) en anatomisch (op cel- en weefselniveau) opgebouwd om "transport" over het organisme te verwezenlijken en om zich voort te planten? De fotosynthese en ademhaling worden experimenteel vastgesteld en de bouw en werking van huidmondjes toegelicht.
Adaptaties bij planten.
Prikkel en gedrag bij planten met de werking van planthormonen.

Studiematerialen (lijst)

cursus Biologie I.1 Nw De plant en zijn omgevingVerplicht
studiewijzer Biologie I.1 De plant en zijn omgevingVerplicht
katoenen laboschortVerplicht
Handboek Planten en andere niet-dierlijke organismenVerplicht€ 130,75
  • Auteur: Asperges ea
www.bioplek.orgVerplicht
  • Auteur: diverse auteurs

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
  • Opmerking: Activerende en interactieve werkvormen
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Opmerking: 1u excursie Park Spoor Noord

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00schriftelijk, 120 minuten
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00schriftelijke taken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00Mondeling examen, 20 min per student
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Evaluatie PE summatief wordt mee opgenomen in het mondelinge examen

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.