Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
LO vakinhoud I.2 Sporttechniek individuele sporten36616/2864/2223/1/95
Studiegids

LO vakinhoud I.2 Sporttechniek individuele sporten

36616/2864/2223/1/95
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Decru Bart, Plaetinck Silke, Sychold Nina, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 76,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Sporttechniek individuele sporten : atletiek, gymnastiek en zwemmen. 

Indien je afwezig bent op een van de deelexamens buiten de examenweken onderneem je volgende stappen

- Je meldt elke afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) voor aanvang van het (deel)examen via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex. Evaluatieactiviteiten zijn o.a.: (deel)examens, permanente evaluaties, inleveren van een (groeps)taak, een (groeps)presentatie, een toonmoment, een studiebezoek dat onderdeel is van de evaluatie, opdrachten vaardigheidsonderwijs.

- Je wettigt je afwezigheid door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden via de module ‘Mijn afwezigheden’ binnen iBaMaFlex. Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste en de tweede graad geldt een overlijdensbericht als bewijsmateriaal. In geval van andere overmacht dien je een of meerdere bewijsstukken in met daarnaast een motivering voor die overmacht. In dat geval beslist de voorzitter van de examencommissie of de overmacht gewettigd is.
Je doet dit uiterlijk 2 kalenderdagen na de dag van de evaluatieactiviteit. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Indien je niet binnen deze termijn een geldig attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je bijgevolg een 0 voor dit (deel)examen.

- Je neemt contact op met je lector binnen de 2 dagen nadat je afwezigheid afliep om een inhaalexamen of inhaalopdracht aan te vragen. Je lector zal je informeren over de vervangopdracht. Lees hiertoe ook aandachtig je studiewijzer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Geleidelijke opbouw en verdieping van de eigen expertise met accent op de sportdidactiek in de verschillende sporttakken. Individuele positionering van de basisvaardigheden per sportdiscipline i.f.v. de eindtermen secundair + bewegingsverloop en aandachtspunten.

3 sportdisciplines:
atletiek, gymnastiek en zwemmen

Studiematerialen (lijst)

digitale leeromgeving lesmateriaalVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)45,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00Digitaal schriftelijk - 30 min
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks60,00Vaardigheidstoets - '30 min
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00Digitaal schriftelijk - 30 min
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks90,00Vaardigheidstoets - '30 min

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer een student afwezig is op een deelexamen of een onvolledig deelexamen aflegt en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code "F" van "Fail".
Indien de student een code "F" krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code "F" van "Fail" voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.

Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 10/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code "F" van "Fail" waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.

De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.