Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakinhoud II.2 De mens in interactie met zijn omgeving36523/2864/2223/1/37
Studiegids

BI vakinhoud II.2 De mens in interactie met zijn omgeving

36523/2864/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Biologie II.2 De mens in interactie met zijn omgeving komen de begrippen homeostase en regeling aan bod (zenuw- en hormonaal stelsel).
Een reeks zintuigexperimenten illustreren de bouw en werking van de zintuigen (oog, oor, neus, smaak, tast).
De link met het skelet en het spierstelsel ligt voor de hand daar beweging een mogelijke reactie is op zintuiglijke waarnemingen van de omgeving. We bestuderen het bouwplan van het skelet bij de mens en onderzoeken de aanpassingen van andere gewervelden aan de voortbeweging. We bestuderen de bouw en werking van de spieren.
De bouw en de werking van het zenuwstelsel en het hormonaal stelsel komen uitgebreid aan bod. 

Onder gedrag versta je 'alles wat een dier doet', dus lopen, jagen, broeden, grazen, zingen, vechten, maar ook rusten, slapen. Er is dus altijd gedrag, ook als het dier niet actief is. Nadat je vastgesteld hebt wat een levend wezen doet, kun je je afvragen waarom het zo handelt. Na een theoretisch kader rond gedrag, bestuderen we het gedrag van ongewervelden (pissebedden) in de klas en kijken we naar het gedrag van gewervelde dieren in de Zoo van Antwerpen via het opstellen van een ethogram en protocol.

Verder verdiepen we ons in dit opleidingsonderdeel in nog enkele basisbegrippen uit de ecologie tijdens een excursie naar Wolvenberg en determineren we in functie van het herbarium van struiken/bomen dat je zelf zal maken en in functie van je kennisopbouw over kruidachtige planten. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Zintuigen

Zenuwstelsel en beweging

Hormonale regulatie

Gedragsbiologie

Ecologische basisbegrippen

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie II.2 De mens in interactie met zijn omgevingVerplicht
StudiewijzerVerplicht
10VoorBiologieVerplicht
www.bioplek.orgVerplicht
 • Auteur: diverse auteurs

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
 • Opmerking: opdracht rond 'gedrag' in de dierentuin van Antwerpen (studenten maken zich lid van VOB (lerarenvereniging: Vereniging voor onderwijs in de biologie) en kunnen zo gratis binnen, geen andere onkosten, studenten zorgen voor hun eigen vervoer);
  Gezamenlijke excursie naar Wolvenberg met gids. egien vervoer, financiele bijdrage voor gids.
  Deze uren worden niet meegeteld aan contacturen.
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00schriftelijk (120') - open en gesloten vragen
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00schriftelijk (120') - open en gesloten vragen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00schriftelijk

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.