Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ vakinhoud II.1 Interlevensbeschouwelijke dialoog36670/2864/2223/1/88
Studiegids

NCZ vakinhoud II.1 Interlevensbeschouwelijke dialoog

36670/2864/2223/1/88
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ vakinhoud II.1 Interlevensbeschouwelijke dialoog
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 71,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD leer je de inhouden en verwerf je de vaardigheden om een interlevensbeschouwelijke dialoog (in de klas, maar evengoed in niet onderwijsgerelateerde organisaties) tot een goed resultaat te brengen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Interlevensbeschouwelijke dialoog. De cursus behandelt de moeilijkheden en mogelijkheden van interlevensbeschouwelijke dialoog en geeft daartoe ook inzicht in de verschillende theorieën van religie. Doorheen de lessen en aan de hand van een boekenforum wordt de student aangezet de eigen opvatting van religie en godsdienst te verfijnen en te vergelijken met andere of gelijkaardige opvattingen binnen het vrijzinnig humanisme. De boekgodsdiensten worden behandeld en vergeleken in functie van praktijkoefeningen interlevensbeschouwelijke dialoog. De cursus biedt de nodige achtergrondkennis en vaardigheid voor het ontwikkelen van lessen in het verplichte themaveld Een waaier van levensbeschouwingen van het leerplan NCZ.

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Cursus NCZ 2 Inter-levensbeschouwelijke dialoog en boekgodsdienstenVerplicht€ 6,45
  • Auteur: J. Van Vaek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Mondeling examen van 15min.
Semester 2Onderzoeksopdracht10,00Tijdens een boekenforum presenteert de student de opmerkelijke inzichten en mogelijke lesonderwerpen die hij/zij uit de lectuur en studie van een gekozen boek over religie/levensbeschouwing meenam.
Semester 2Projectopdracht10,00Behandeling van een levensbeschouwing in groep, met inbegrip van een interlevensbeschouwlijke dialoog.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Mondeling examen van 15min.
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht20,00Bij falen voor de projectopdracht en/of onderzoek tijdens het semester, wordt een geïndividualiseerde opdracht meegegeven.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.