Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ vakinhoud II.2 Filosofie (deel 2)36671/2864/2223/1/25
Studiegids

NCZ vakinhoud II.2 Filosofie (deel 2)

36671/2864/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ vakinhoud II.2 Filosofie (deel 2)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 71,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD verdiept de student zich in het werk van enkele filosofen die van bijzonder belang zijn voor het vrijzinnig humanisme, en enkele filosofische thema's die terugkeren in het leerplan NCZ. Het kritisch denken wordt hier verder aangescherpt door onderzoek naar een filosofisch boek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gebruikt een gepaste en correcte onderwijs-, instructie- en studietaal, zowel mondeling als schriftelijk.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden, bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Demonstreert vakmanschap, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: engagement
Neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Toont betrokkenheid, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Filosofie, deel 2. Na de introductie van het eerste semester, vervolgt dit OLOD met een grondiger bespreking van het werk van enkele filosofen die voor het vrijzinnig humanisme een bijzondere bron van inspratie zijn, alsook met enkele thematische lessen die basiskennis meegeven voor enkele themavelden uit het leerplan NCZ. De student onderzoekt en bespreekt ook een filosofisch werk.

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
CursusVerplicht
De grote vragenVerplicht
  • Auteur: Palmer D.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen van 120min.
Semester 2Onderzoeksopdracht20,00Bespreking van een filosofisch boek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen van 120min.
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht20,00Bespreking van een filosofisch boek.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.