Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR stage 1 designlab II36525/2864/2223/1/08
Studiegids

BR stage 1 designlab II

36525/2864/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Christiaens Maja, Clerckx Joeri, Hancké Tom, Sychold Nina, Van Doren Liesbeth, Van Puymbroeck Linda, Vervoort Raf, Weemaes Thomas, Willems Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gepast taalregister en linguïstische correctheid in functie van het communicatiedoel en de gesprekspartners, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
hanteert een interactiestijl die het welbevinden van leerlingen/deelnemers bevordert, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Bevordert betrokkenheid bij alle leerlingen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Analyseert, bepaalt en gebruikt, de algemene en/of specifieke beginsituatie bij het lesontwerp, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Geeft les en evalueert in functie van de vooropgestelde lesdoelen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Selecteert en stemt de leerinhouden af op de te bereiken doelen en de beginsituatie van de groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Brengt domeinspecifieke en vakoverschrijdende inzichten, kennis, vaardigheden en attitudes concreet en helder over, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
Controleert het bereiken van de vooropgestelde doelen van de gegeven les/activiteit met een vooraf uitgewerkt evaluatie-instrument, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Hanteert didactische inzichten, onderwijskundige kaders en vakspecifieke strategieën (formuleren doelen, werkvormen, didactische principes, instructies en vragen formuleren) bij observaties van de klaspraktijk of het uitwerken van een lesvoorbereiding, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Kiest en hanteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de te bereiken doelen, de beginsituatie en de aangereikte leerinhouden voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext
Integreert de uitgangspunten van handelingsgericht werken en UDL-basisprincipes in zijn lespraktijk, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Daagt leerlingen uit om tot leren te komen door het aanreiken van een activerend en gedifferentieerd aanbod in functie van diverse leernoden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext , voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zet geselecteerde (digitale) werkvormen en leermiddelen adequaat in, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Reflecteert kritisch en vanuit meerdere perspectieven over het eigen handelen, proces of product, individueel of in team, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Formuleert persoonlijke groeipunten en vertaalt deze in een plan van aanpak, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Raadpleegt, interpreteert en integreert een verscheidenheid aan betrouwbare bronnen of relevant wetenschappelijk onderzoek, voor dit opleidingsonderdeel/ de aangereikte inhoud
Integreert de verwerking van betrouwbare bronnen in een (onderzoeks)project of onderwijsactiviteit, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Brengt het eigen leerproces in kaart met het oog op bijsturing, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Kennismaking met de basisprincipes van Universal Design for learning.

De student loopt stage binnen het domein van de naschoolse sport, waarbij de aangeleerde inhoudelijke, didactische en psycho-pedagogische competenties toegepast worden in een gesimuleerde of reële praktijksituatie.

- Bijwonen van infomomenten op de Hogeschool en op de stageplaats
- Observeren van en/of participeren aan lessen
- Lessen voorbereiden en geven
- Alle relevante informatie administratief correct verzamelen en ter beschikking stellen

Concrete organisatorische informatie is terug te vinden in de stagecursus van de respectievelijke trajectschijf en het academiejaar.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
stagecursus designlab II met bijlage het stagereglement departement onderwijs en training in digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Werkplekleren en/of stage87,00 uren
  • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training' en 'Stagecursus Designlab II secundair onderwijs'

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.