Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek B32109/2865/2223/1/13
Studiegids

Vakdidactiek B

32109/2865/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Vakdidactiek B
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Vakdidactiek B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Titularis: Christiaens Maja
Andere co-titularis(sen): Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Vakdidactiek A OF eerder ingeschreven voor Vakdidactiek A OF simultaan te volgen met Vakdidactiek A.

Onderwijsorganisatie (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Als je geen 70% aanwezig bent wettig je je afwezigheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

B: leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt doelgericht relevante digitale hulpmiddelen in een les(fase) of in lesmateriaal.
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
werkt enkele complexe(re) werkvormen uit voor een les(fase) die specifiek bij het vak hoort.
integreert specifieke vakdidactische elementen in het ontwerpen van een krachtige leeromgeving.
past differentiatiemogelijkheden toe, aangepast aan het specifieke onderwijsvak. in zowel de lesvoorbereiding als de leermiddelen.
integreert specifieke vakdidactische elementen die leerlingen uitdagen tot ontdekkend en onderzoekend leren.
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan verschillende vaardigheden evalueren en adequaat feedback geven.
L: interactie: inspirerend coachen
kan op een coachende manier feedback geven aan leerlingen en cursisten.
G: interactie: taal ontwikkelen
ontwerpt een leermiddel waarin de principes van taalontwikkelend lesgeven adequaat worden ingezet.
kan door middel van de specifieke vakleerinhouden de taalontwikkeling bij de leerlingen en cursisten stimuleren.
kan lessen die taalsteun bieden, ontwikkelen.
zet het eigen taalgebruik zinvol in, afgestemd op de leercontext.
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
neemt verantwoordelijkheid op voor zichzelf, de ander en de taak. (engagement)
kan voor een gegeven onderwerp geschikte vakspecifieke leerinhouden kiezen
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
toont leergierigheid en betrokkenheid. (goesting)

Leerinhoud

Je scherpt je vakdidactische expertise aan in vakdidactische leerknooppunten.
Tijdens dit opleidingsonderdeel gebruiken we de taxonomie van Bloom als referentiekader voor het inzetten van werkvormen, evalueren en differentiëren. We passen verschillende complexere vakeigen werkvormen toe in een vakspecifieke context. Uit de waaier aan evaluatievormen worden de meest courante uitgewerkt tot een doelgerichte manier om te differentiëren en bij te sturen. Je ontwikkelt lessen en lesmaterialen in jouw vakgebied waar deze vakspecifieke klemtonen uitspringen.
Kortom, in dit opleidingsonderdeel ga je als vakleraar in opleiding uitgebreid in op aspecten die van jouw onderwijsaanpak een krachtige leeromgeving maken.
Je werkt op zelfstandige basis aan verdiepingsopdrachten. Dit vraagt een behoorlijke mate van zelfsturing.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00examenopdracht met mondelinge bevraging
Semester 2Projectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00examenopdracht met mondelinge bevraging
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Indien niet geslaagd voor de projectopdrachten, bepaalt de lector welke deeltaken dienen aangepast te worden. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het mondeling examen.