Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO32115/2865/2223/1/23
Studiegids

Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO

32115/2865/2223/1/23
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): De Belder Imke, De Kaey Inge, Hoet Hans, Schits Barbra, Schoenmakers Jan, Van Aerschot Heidi, Vangenechten Celien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO OF simultaan te volgen met Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO) OF eerder ingeschreven voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (3119/40009236;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF eerder ingeschreven voor CVO-module Leraar in opleiding 1 (10642/70000494;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF eerder ingeschreven voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (11057/70000889;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF eerder ingeschreven voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 3 120LT (10366/70000282;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO OF simultaan te volgen met CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (3119/40009236;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met CVO-module Leraar in opleiding 1 (10642/70000494;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (11057/70000889;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF simultaan te volgen met CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 3 120LT (10366/70000282;120u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor Algemene didactiek OF geslaagd voor CVO-module Algemene didactiek (10373/70000289;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (3048/40009019;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (11708/70001534;60u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor Algemene didactiek OF geslaagd voor CVO-module Algemene didactiek (10373/70000289;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (3048/40009019;80u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Didactische competentie algemeen (11708/70001534;60u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor Leerlabs OF geslaagd voor CVO-module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 (3119/40009236;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Leren in netwerk (LIO) (11091/70000923;40u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module ICT in het onderwijs (10376/70000292;40u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) OF geslaagd voor CVO-module Leraar in opleiding 1 (10642/70000494;160u) in CVO-opleiding Specifieke lerarenopleiding (583) .

Korte omschrijving

In deze stageperiode op je eigen werkplek worden je didactische en pedagogische vaardigheden aangescherpt. Focus ligt hier op het uitvoeren van schoolbrede activiteiten buiten de klascontext, het ontwikkelen van je eigen leraarstijl, alsook op het diepgaand inzetten op differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven.

In combinatie met je stage geef je je groeiportfolio verder vorm.

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Vertrekt vanuit een duidelijk omschreven beginsituatie om een krachtige leeromgeving te creëren
B: leerbevordering: doelgericht werken
bereidt leerlingen doelgericht voor op maatschappelijke participatie
werkt doelgericht bij het ontwerpen en uitvoeren van lessen
Selecteert en concretiseert vakoverschrijdende eindtermen / transversale doelen in functie van de eigen onderwijspraktijk
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een krachtige leeromgeving met duidelijk oog voor differentiatie
ontwerpt een functionele lesvoorbereiding, rekening houdend met de verschillen binnen de klasgroep
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Integreert "leren leren" en "leren kiezen" in zijn lessen
Vertaalt leerinhouden in een samenhangend aanbod
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en product bij leerlingen op een gepaste manier
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert vernieuwende ontwikkelingen bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
J: interactie: constructief samenwerken
gaat actief op zoek naar manieren om ouderbetrokkenheid te verhogen binnen een schoolcontext
gaat in gesprek over de rol van onderwijs binnen de samenleving
voert diverse schoolbrede activiteiten gepast uit
heeft gericht contact met externen en motiveert zijn aanpak
I: interactie: de klas managen
Creëert een veilige en overzichtelijke klasorganisatie
K: interactie: diversiteit hanteren
hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid vooropstelt
L: interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende manier feedback aan leerlingen
G: interactie: taal ontwikkelen
Stimuleert vak- en schooltaal bij leerlingen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
profileert zich als beginnend leerkracht
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert klasadministratie correct uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Gaat gepast om met verwachtingen vanuit de werkplek

Leerinhoud

Tijdens praktijk op de eigen werkplek 2 zet je in op enerzijds het verfijnen van didactische en pedagogische vaardigheden, anderzijds op het uitvoeren van schoolbrede activiteiten buiten de klascontext. Je integreert de opgedane kennis uit de kaderopleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen…
Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen259,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00