Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk C32110/2865/2223/1/47
Studiegids

Praktijk C

32110/2865/2223/1/47
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Verkorte educatieve bachelor (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Verkorte educatieve bachelor (Mechelen) als Praktijk C
  • Verkorte educatieve bachelor (Turnhout) als Praktijk C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Ceulemans Stephanie, De Belder Imke, De Beule Els, De Laet Els, Geens Leen, Kustermans Stijn, Ruttens Inge, Schoenmakers Jan, Vermylen Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 300,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Praktijk A OF eerder ingeschreven voor Praktijk A OF simultaan te volgen met Praktijk A) EN (geslaagd voor Praktijk B OF eerder ingeschreven voor Praktijk B OF simultaan te volgen met Praktijk B) EN (geslaagd voor Leren in gesimuleerde contexten OF eerder ingeschreven voor Leren in gesimuleerde contexten OF simultaan te volgen met Leren in gesimuleerde contexten) EN (eerder ingeschreven voor Vakdidactiek B OF simultaan te volgen met Vakdidactiek B).

Korte omschrijving

Ontwerpen en uitvoeren van lessen; verschillende leraren rollen integreren; verdere uitwerking van portfolio

OLR-Leerdoelen (lijst)

A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen en integreert deze op een voor hem functionele wijze
B: leerbevordering: doelgericht werken
zet bewust in op maatschappelijke participatie bij het uitwerken van lessen
selecteert en concretiseert leerplandoelen en integreert deze in een functionele lesvoorbereiding
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een krachtige leeromgeving met duidelijk oog voor differentiatie
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
integreert "leren leren" tijdens zijn lessen
integreert praktijkelementen en theorie in een lesontwerp en -uitvoering
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en product bij leerlingen op een gepaste manier
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert vernieuwende ontwikkelingen bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
speelt in op actuele thema's tijdens lesmomenten
J: interactie: constructief samenwerken
voert diverse schoolbrede activiteiten gepast uit
I: interactie: de klas managen
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
managet zijn klas op een weloverwogen en gepaste wijze
K: interactie: diversiteit hanteren
hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid vooropstelt
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gericht feedback aan leerlingen
G: interactie: taal ontwikkelen
zet principes van taalontwikkelend lesgeven bewust in bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
creëert een klasklimaat waarbinnen er sprake is van een hoog welbevinden bij alle leerlingen
creëert een leer- en leefklimaat waarbij er sprake is van een hoge betrokkenheid bij alle leerlingen
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
gaat gericht en kritisch om met feedback van medestudenten, lectoren en mentoren
profileert zich als beginnend leerkracht
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten te verrijken
gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert (klas)administratieve taken correct uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gaat gepast om met verwachtingen vanuit de stageschool

Leerinhoud

In deze stage werk en voer je volledige lessen uit. Je integreert al je opgedane kennis en ervaring. Je neemt een aantal ruimere leraarsrollen (bv teamgericht, klasadministratie) in je stageschool op zodat je inzicht in de ruimere context van leraarschap nog kan worden versterkt.

Je werkt verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Studiematerialen (lijst)

Studiemateriaal DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen259,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context80,00

Toetsing (tekst)

Voor de stage geldt 100% verplichte aanwezigheid. Voor de intervisie-momenten is er geen verplichte aanwezigheid.