Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO32114/2846/2223/1/25
Studiegids

Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO

32114/2846/2223/1/25
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Burman Marjolijn, Ceulemans Stephanie, De Beule Els, De Laet Els, Frijters Nelis, Geens Leen, Heuvelmans Rony, Hoet Hans, Schits Barbra, Schoenmakers Jan, Van Aerschot Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Leerlabs OF simultaan te volgen met Leerlabs.
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 375,00 uren

Korte omschrijving

Tijdens je stage op de eigen werkplek ligt de focus op je didactisch handelen en je klasmanagement.

Stage wordt gecombineerd met het opstarten en uitwerken van een groeiportfolio. Dit doe je aan de hand van reflectie en supervisie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
hanteert een gepast taalgebruik bij spreken en schrijven
stimuleert gepast en vakgericht taalgebruik bij de leerlingen tijdens het uitvoeren van lessen
Stimuleert vak- en schooltaal bij leerlingen
K: interactie: diversiteit hanteren
hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid vooropstelt
I: interactie: de klas managen
creëert tijdens het uitvoeren van onderwijsactiviteiten een veilig leefklimaat
zet bewust in op veiligheid tijdens het ontwerpen en uitvoeren van een les
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
Creëert een veilige en overzichtelijke klasorganisatie
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
profileert zich als beginnend leerkracht
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
Situeert zichzelf als aspirant leraar, rekening houdend met de schoolbrede activiteiten
formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert administratieve taken voor praktijk correct uit
voert klasadministratie correct uit
B: leerbevordering: doelgericht werken
selecteert en concretiseert leerplandoelen en integreert deze in een functionele lesvoorbereiding
werkt doelgericht bij het ontwerpen en uitvoeren van lessen
stimuleert gepaste attitudes tijdens het ontwerpen en/of uitvoeren van een les
bereidt leerlingen doelgericht voor op maatschappelijke participatie
selecteert en concretiseert vakoverschrijdende eindtermen / transversale doelen in functie van de eigen onderwijspraktijk
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
gebruikt gerichte en betrouwbare bronnen bij het uitwerken van lessen
integreert theorie en praktijk in een lesontwerp
Vertaalt leerinhouden in een samenhangend aanbod
integreert "leren leren" en "leren kiezen" in de lessen
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert vernieuwende ontwikkelingen bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gericht feedback aan leerlingen
geeft op een coachende manier feedback aan leerlingen
stelt gerichte vragen en geeft gericht feedback aan collega's
J: interactie: constructief samenwerken
gaat actief op zoek naar manieren om ouderbetrokkenheid te verhogen binnen een schoolcontext
gaat in gesprek over de rol van onderwijs binnen de samenleving
voert diverse schoolbrede activiteiten gepast uit
heeft gericht contact met externen en motiveert zijn aanpak
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Gaat gepast om met verwachtingen vanuit de werkplek
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
verbreedt en verdiept de eigen kennis en vaardigheden nodig om activiteiten te verrijken
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Omschijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen
Vertrekt vanuit een duidelijk omschreven beginsituatie om een krachtige leeromgeving te creëren
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
integreert actuele thema's in haar lespraktijk
ontwerpt een functionele lesvoorbereiding voor de hele klasgroep
ontwerpt een krachtige leeromgeving met duidelijk oog voor differentiatie
voert de uitgewerkte les doelgericht uit
ontwerpt een functionele lesvoorbereiding, rekening houdend met de verschillen binnen de klasgroep
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en product bij leerlingen op een gepaste manier

Leerinhoud

Gedurende je praktijk op de eigen werkplek verwerf je de nodige competenties om je eigen pedagogisch en didactisch handelen te optimaliseren. Je integreert de opgedane kennis en ervaring uit de kaderopleidingsonderdelen en (vak)didactieken in je werksituatie. De focus ligt op de klascontext. Je vervult dus ook de administratieve taken die hierbij horen.

Je wordt hierin gecoacht tijdens stagebegeleiding en supervisie.

Je leert hoe je je groeiportfolio vorm kan geven en stuurt je eigen leerproces door middel van persoonlijke ontwikkelingsplannen. Dit portfolio vormt een leidraad doorheen je hele liotraject.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen335,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context80,00