Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO32115/2846/2223/1/59
Studiegids

Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO

32115/2846/2223/1/59
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen) als Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk op de eigen werkplek 2 : LIO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Burman Marjolijn, Ceulemans Stephanie, Claus Greet, De Belder Imke, De Kaey Inge, Geens Leen, Hoet Hans, Kustermans Stijn, Schits Barbra, Schoenmakers Jan, Van Aerschot Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO OF simultaan te volgen met Praktijk op de eigen werkplek 1 : LIO) EN (eerder ingeschreven voor Vakdidactiek B OF simultaan te volgen met Vakdidactiek B).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 375,00 uren

Korte omschrijving

In deze stageperiode op je eigen werkplek worden je didactische en pedagogische vaardigheden aangescherpt. Focus ligt hier op het uitvoeren van schoolbrede activiteiten buiten de klascontext, het ontwikkelen van je eigen leraarstijl, alsook op het diepgaand inzetten op differentiatie en zorgverbredingsinitiatieven.

In combinatie met je stage geef je je groeiportfolio verder vorm.

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
Stimuleert vak- en schooltaal bij leerlingen
K: interactie: diversiteit hanteren
hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid vooropstelt
I: interactie: de klas managen
Creëert een veilige en overzichtelijke klasorganisatie
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
profileert zich als beginnend leerkracht
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
formuleert voor zichzelf groeipunten en koppelt hieraan realistische acties
licht toe hoe hij in zijn ontwerp en tijdens de uitvoering van lesactiviteiten gericht aan een groeipunt werkt en gewerkt heeft
gaat gericht en kritisch om met feedback van studenten, lectoren en mentoren
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert klasadministratie correct uit
B: leerbevordering: doelgericht werken
werkt doelgericht bij het ontwerpen en uitvoeren van lessen
bereidt leerlingen doelgericht voor op maatschappelijke participatie
selecteert en concretiseert vakoverschrijdende eindtermen / transversale doelen in functie van de eigen onderwijspraktijk
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Vertaalt leerinhouden in een samenhangend aanbod
integreert "leren leren" en "leren kiezen" in de lessen
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert vernieuwende ontwikkelingen bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
L: interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende manier feedback aan leerlingen
J: interactie: constructief samenwerken
gaat actief op zoek naar manieren om ouderbetrokkenheid te verhogen binnen een schoolcontext
gaat in gesprek over de rol van onderwijs binnen de samenleving
voert diverse schoolbrede activiteiten gepast uit
heeft gericht contact met externen en motiveert zijn aanpak
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
Gaat gepast om met verwachtingen vanuit de werkplek
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Vertrekt vanuit een duidelijk omschreven beginsituatie om een krachtige leeromgeving te creëren
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een krachtige leeromgeving met duidelijk oog voor differentiatie
ontwerpt een functionele lesvoorbereiding, rekening houdend met de verschillen binnen de klasgroep
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en product bij leerlingen op een gepaste manier

Leerinhoud

Tijdens praktijk op de eigen werkplek 2 zet je in op enerzijds het verfijnen van didactische en pedagogische vaardigheden, anderzijds op het uitvoeren van schoolbrede activiteiten buiten de klascontext. Je integreert de opgedane kennis uit de kaderopleidingsonderdelen en vakdidactieken in je onderwijspraktijk. Denk hierbij aan het voeren van oudergesprekken, deelname aan vakgroepen, personeelsvergaderingen…
Je zet de uitwerking van je portfolio verder, dit aan de hand van persoonlijke ontwikkelingsplannen en door middel van supervisie.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement via digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,00 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen330,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context70,00