Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Praktijk C32110/2858/2223/1/96
Studiegids

Praktijk C

32110/2858/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Mechelen)
In andere opleidingen:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Antwerpen) als Praktijk C
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (Turnhout) als Praktijk C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
Co-titularis(sen): Kerff Karen, Ruttens Inge, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Praktijk A OF eerder ingeschreven voor Praktijk A OF simultaan te volgen met Praktijk A) EN (geslaagd voor Praktijk B OF eerder ingeschreven voor Praktijk B OF simultaan te volgen met Praktijk B) EN (geslaagd voor Leren in gesimuleerde contexten OF eerder ingeschreven voor Leren in gesimuleerde contexten OF simultaan te volgen met Leren in gesimuleerde contexten) OF (geslaagd voor Vakdidactiek B OF eerder ingeschreven voor Vakdidactiek B OF simultaan te volgen met Vakdidactiek B).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 375,00 uren

Korte omschrijving

Ontwerpen en uitvoeren van lessen; verschillende leraren rollen integreren; verdere uitwerking van portfolio

OLR-Leerdoelen (lijst)

G: interactie: taal ontwikkelen
zet principes van taalontwikkelend lesgeven bewust in bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
K: interactie: diversiteit hanteren
hanteert een interactiestijl die gelijkwaardigheid vooropstelt
I: interactie: de klas managen
bewaart het overzicht over de klasgroep tijdens het uitvoeren van de lessen
managet zijn klas op een weloverwogen en gepaste wijze
M: zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
gaat gericht en kritisch om met feedback van medestudenten, lectoren en mentoren
profileert zich als beginnend leerkracht
reflecteert over de eigen leerkrachtstijl
O: zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert (klas)administratieve taken correct uit
B: leerbevordering: doelgericht werken
selecteert en concretiseert leerplandoelen en integreert deze in een functionele lesvoorbereiding
zet bewust in op arbeidsmarktgericht attitudevorming en maatschappelijke participatie tijdens het uitwerken en uitvoeren van (praktijk)lessen
D: leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
integreert "leren leren" tijdens zijn lessen
integreert praktijkelementen en theorie in een lesontwerp en -uitvoering
F: leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert vernieuwende ontwikkelingen bij het uitwerken en uitvoeren van lessen
speelt in op actuele thema's tijdens lesmomenten
H: interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
creëert een klasklimaat waarbinnen er sprake is van een hoog welbevinden bij alle leerlingen
creëert een leer- en leefklimaat waarbij er sprake is van een hoge betrokkenheid bij alle leerlingen
L: interactie: inspirerend coachen
geeft gericht feedback aan leerlingen
J: interactie: constructief samenwerken
voert diverse schoolbrede activiteiten gepast uit
N: zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
gaat gepast om met verwachtingen vanuit de stageschool
P: zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat gericht op zoek naar betrouwbare bronnen om zijn activiteiten te verrijken
gaat gericht op zoek naar leerkansen om het eigen kennen en kunnen te verbreden of verdiepen
geeft weer hoe klasadministratie moet worden uitgevoerd en hoe de school hiermee omgaat
A: leerbevordering: de beginsituatie bepalen
omschrijft de algemene en specifieke beginsituatie van de klasgroep en individuele leerlingen op en integreert deze een voor hem functionele wijze
C: leerbevordering: talentgericht differentiëren
ontwerpt een krachtige leeromgeving met duidelijk oog voor differentiatie
E: leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert het proces en product bij leerlingen op een gepaste manier

Leerinhoud

In deze stage werk en voer je volledige lessen uit. Je integreert al je opgedane kennis en ervaring. Je neemt een aantal ruimere leraarsrollen (bv teamgericht, klasadministratie) in je stageschool op zodat je inzicht in de ruimere context van leraarschap nog kan worden versterkt.

Je werkt verder aan je portfolio door middel van supervisie en persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Studiematerialen (lijst)

Studiemateriaal DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus via digitap

Stagereglement

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren10,50 uren
Werkplekleren en/of stage35,00 uren
Werktijd buiten de contacturen329,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio20,00
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context80,00

Toetsing (tekst)

Voor de stage geldt 100% verplichte aanwezigheid. Voor de intervisie-momenten is er geen verplichte aanwezigheid.