Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Denkkaders voor beeldend onderricht27206/2860/2223/1/89
Studiegids

Denkkaders voor beeldend onderricht

27206/2860/2223/1/89
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wolfaert Indra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst. De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten creëert een artistieke leeromgeving die in al haar didactische componenten (leerdoelen, leerinhouden, leer- en ontwikkelingsmaterialen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie en feedback) aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en pro actief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student kan op basis van analyse en vergelijking conclusies trekken en een visie, mening en standpunt argumenteren en verwoorden.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan geschikte bronnen raadplegen en toepassen.
De student kan verbanden leggen tussen de leerstof door onderzoek te doen naar de materie.
De student laat zien dat de verworven kennis, inzichten en vaardigheden geïntegreerd en eigen gemaakt zijn.
De student kan zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau selecteren, integreren en kan rapporteren over zijn/haar bevindingen.
De student kan vanuit het domein van leraar en vanuit het domein beeldende kunsten/beeldend kunstenaar verschillende standpunten innemen en die beargumenteren.
De student kan zelfstandig, kritisch en reflectief geschikte bronnen selecteren en raadplegen en kan daarover rapporteren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan een eigen visie ontwikkelen en verwoorden op het leraarschap en de eigen rol in het kunstonderwijs.
De student kan eigen inzichten verwoorden
De student is op de hoogte van de hedendaagse onderwijs- en kunstactualiteit en neemt die kennis mee in het denkproces.
De student kan op basis van analyse en vergelijking conclusies trekken en een visie, mening en standpunt argumenteren en verwoorden.
De student kan een eigen mening, standpunt en visie ontwikkelen en verwoorden op het leraarschap en de eigen rol in het kunstonderwijs en/of kunsteducatieve sector.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan kritisch denken vanuit verschillende rollen en niveaus (klasniveau, schoolniveau en maatschappelijk niveau) en kan die denkpistes verwoorden.
De student kan kritisch reflecteren over het eigen (didactisch) handelen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
De student kan een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over begrippen als inclusie, multiperspectiviteit, duurzaamheid en domeinoverschrijdend werken.

Leerinhoud

Drie thema’s (duurzaamheid – inclusie – domeinoverschrijdend) vormen het kader voor de lessen Denkkaders.
We vertrekken vanuit de ervaring als beeldend kunstenaar en beeldend leraar waarbij we dieper ingaan op artistiek-pedagogische, onderwijsfilosofische en maatschappelijke vraagstellingen.

Doorheen de lessen worden een aantal actuele en relevante thema’s omtrent beeldend kunstonderwijs besproken.

We nemen letterlijk tijd om na te denken, te ontdekken, te praten, te onderzoeken en te verdiepen in onze rol als beeldend kunstenaar/beeldend leraar en dit op klas/atelierniveau – schoolniveau – en maatschappelijk niveau.

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je actief deelneemt aan het gesprek vanuit een open houding en op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een attest binnen op het secretariaat.
Ongewettigde afwezigheden kunnen je studievoortgang in het gedrang brengen.

Studiematerialen (lijst)

beeldmateriaal over inclusieVerplicht
  • Auteur: XX
leermaterialen, uitleenbaar in bib (zie digitap)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Documenten op DigitAP.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

AGIRDAG., O., Onderwijs in een gekleurde samenleving, Uitgeverij Epo, 2020, 207p.
HOFFMAN., E., en VERDOOREN, A., Diversiteitscompetentie; niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar, Coutinho, 376P.
NUSSBAUM., Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, 2010.
GIELEN., P., en DE MUNCK., M., Nabijheid; Kunst en onderwijs na Covid-19, Valiz Amsterdam, 2020.
ELKINS., J., Why art cannot be taught, 2001
BIESTA., G., Het prachtige risico van het onderwijs, 2015
VAN DEN BRANDEN., K., Onderwijs van de 21ste eeuw, Acco, 2016

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)75,00

Toetsing (tekst)

De beoordelingscriteria met specifieke informatie vind je in de studiewijzer op DigitAP.