Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Culturele agogiek3194/2860/2223/1/33
Studiegids

Culturele agogiek

3194/2860/2223/1/33
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • beeldende kunsten
 • Master in de beeldende kunsten
  Keuzepakket:
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan 15 studiepunten
  • opleidingsonderdelen te kiezen aan hoogstens 15 studiepunten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Suls Lore
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische bacheloropleiding. De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De afgestudeerde creëert een artistieke leeromgeving die in alle didactische componenten aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en proactief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student kent manieren om tijdens de lessen om te gaan met differentiatie en diversiteit in het onderwijs en kan die benoemen.
De student heeft inzicht in de doelgroep en kan leerinhouden, leerdoelen, werk- en groeperingsvormen, evaluatie, begeleiding en feedback aanpassen aan de leergroep.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De student kan stagelessen voorbereiden en zelfstandig geven en daarbij inzetten op een aangenaam, gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving waarbij pro actief wordt ingezet ten aanzien van op de diversiteit in de leergroep.
De student heeft aandacht voor inclusief werken.
De afgestudeerde creërt een positief leer- en leefklimaat en ondersteunt door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden.
De student draagt actief bij tot een positief leef- en leerklimaat binnen de opleiding.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan de theoretische modellen uit het handboek (de constructivistische educatietheorie van Hein; de flowtheorie van Mihaly Csikszentmihalyi; de meervoudige intelligenties van Gardner; ervaringsleren volgens Kolb, de cognitieve ontwikkeling van esthetische appreciatie volgens Parsons …) in eigen woorden vertellen en met elkaar vergelijken.
De student kan verbanden leggen tussen de theoretische modellen uit het handboek en de beroepspraktijk.
De student kan de begrippen ‘culturele agogiek’, ‘sociaal-artistiek’, ’kunsteducatie’, ‘inclusie’ en ‘multiperspectiviteit’ a.d.h.v. praktijkbezoeken, het brede werkveld, de Mooss methodiek, wetenschappelijk onderzoek en de actualiteit situeren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector.
De student kan de onderzoekscyclus volledig en op zelfstandige basis uitvoeren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op basis van een actieve en onderzoekende houding voor beroepsvernieuwing creatief bijdragen aan beleid en ontwikkeling van een school, culturele instelling en kunsteducatieve organisatie.
De student onderzoekt naar aanleiding van praktijkbezoeken aan het brede kunsteducatieve en het cultureel-agogische werkveld de verschillende visies betreft inclusief werken.
De student kan praktijkvoorbeelden geven welke relevant zijn in het kader van de drie basisvoorwaarden (veiligheid, vrijheid & uitdaging) en de vijf instrumenten (bekrachtiging, model-leren, inzicht, structuur & variatie).
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student kan in dialoog treden met medestudenten, casussen bespreken en zoeken naar oplossingen
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
De student kan een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over begrippen als inclusie, multiperspectiviteit, duurzaamheid en domeinoverschrijdend werken.

Leerinhoud

‘Culturele agogiek’ is een breed begrip. Tijdens dit opleidingsonderdeel zoomen we hoofdzakelijk in op: Wat is kunsteducatie? Wie of wat is de kunsteducatieve sector? Welke visies en methodieken hanteren kunsteducatieve organisaties en cultureel-agogische instanties? Wat is de verhouding van kunsteducatie t.a.v inclusie? Aan de hand van de Mooss methodiek uit het handboek ‘Kunst- en erfgoededucatie - theorie & praktijk’ en een inkijk in het brede kunsteducatieve en cultureel-agogische werkveld zullen de studenten geconfronteerd worden met de verschillende visies, opvattingen en benaderingen van kunsteducatie. Vervolgens wordt de student uitgedaagd om klassikaal en individueel een visie op kunsteducatie versus sociaal-artistiek werk te ontwikkelen met bijzondere aandacht voor inclusief werken en multiperspectiviteit. Het OLOD wil een theoretische en methodische basis leggen hieromtrent. Aan de hand van een cross-over tussen praktijkonderzoek, activerende colleges, coöperatieve & interactieve werkvormen wordt de student klaargestoomd om als een kunstbemiddelaar op te treden tussen publiek en kunst(educatie).

Het leveren van een constructieve bijdrage aan de lessen impliceert dat je op regelmatige basis aanwezig bent (er worden absenties opgenomen); in het geval je gewettigd afwezig bent, breng je zo spoedig mogelijk een doktersattest binnen op het secretariaat en via mail aan de olod-verantwoordelijke.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

VAN EECKHAUT,M., MOOSS, Kunst-en erfgoededucatie -Theorie en praktijk. Leuven, Acco, 2013, 221 p.
Aanvullende informatie op Digitap.

MAES, J., De leraar die de wolken meet - Een pleidooi voor kunsteducatie, Lannoo campus, 2017, 150 p.

PLOEGAERT, W., Over het leren van de kunst - Naar een veelzijdig en innovatief deeltijds kunstonderwijs, Politeia, 2020, 113 p.

VANTIEGHEM, W., Van de Putte, I., Vol potentieel Krachtig lesgeven in diversiteit, Acco, 2019, 290 p.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk10,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren25,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek-educatieve projectopdracht50,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek-educatieve projectopdracht50,00
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

- schriftelijke reflectieopdracht (focus verbanden leggen tussen theorie & praktijk gelinkt aan eigen praktijkervaring)
- artistiek educatieve projectopdracht

Permanent uitgesteld + momentopname na proces

De student is geslaagd bij een minimumscore van 10/20