Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Mondelinge communicatie & taalvaardigheid34591/2860/2223/1/46
Studiegids

Mondelinge communicatie & taalvaardigheid

34591/2860/2223/1/46
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Kockaerts Githa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan een positief leer- en leefklimaat creëren, en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden ondersteunen.
De student kan, via samenwerking met enkele collega's, een complex thema op een op beleving gerichte manier overbrengen aan de eigen klasgroep.
De student kan een ondersteunende non-verbale en paralinguïstische houding aannemen in zijn/haar mondelinge communicatie.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan op een adequate manier communiceren met ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van de betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve strategieën om het leerproces van de lerenden te ondersteunen en te stimuleren.
De student kan zelfzeker, helder en gestructureerd spreken voor een specifieke groep.
De student kan Standaardnederlands spreken.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om, zelfstandig, kritisch en reflectief het beschikbare (inter)nationaal onderzoek op academisch niveau in het domein van het leraarschap in het algemeen en de eigen discipline in het bijzonder te kunnen ontsluiten en inzichten toe te passen.
De student kan (eigen) werk helder en gestructureerd toelichten.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan op basis van ontvangen feedback acties ondernemen om zijn/haar mondelinge taalgebruik te verbeteren.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student kan met de gepaste houding deelnemen aan vergaderingen.

Leerinhoud

In Mondelinge communicatie en taalvaardigheid staat mondelinge communicatie centraal. De student leert communiceren over beeldend werk, en spreken voor een groep. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan omgaan met spreekangst. Daarnaast leert de student in dit vak ook om functionele gesprekken te voeren, zoals vergaderingen leiden/bijwonen en feedback geven en ontvangen.

De colleges zijn erg praktijkgericht en bestaan uit verschillende opdrachten waardoor de student al doende voor een groep leert te spreken, en gericht leert te communiceren. De student wordt beoordeeld op basis van een permanente evaluatie en vertrekkend vanuit zijn/haar individuele beginsituatie (welke communicatieve vaardigheden beheerst de student al en op welk niveau en welke evolutie heeft hij/zij doorgemaakt). Ook de manier waarop hij/zij zich in de lessen profileert, wordt in de beoordeling meegenomen. Er wordt dus een grote bereidheid tot participeren en samenwerken verwacht en een attitude die gericht is op respect voor de groep en op het bewaken van een ‘veilige’ leeromgeving. Dat impliceert dat de student op regelmatige basis aanwezig is (er worden absenties opgenomen).

Tijdens lessen waarin er een opdracht is, is de student verplicht aanwezig. In het geval van gewettigde afwezigheid wordt verwacht dat de student de lesgever vóór de les verwittigt en dat de student de dag nadien een doktersbriefje binnenbrengt. Studenten die dat niet doen, zijn ongewettigd afwezig en krijgen 0/20 voor de gemiste opdracht.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiemateriaal via Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

Toetsmethode: Gedragsobservatie + spreekoefeningen (presentatie)

Toetsmoment: Permanent uitgesteld

Tijdens lessen waarin er een opdracht is, is de student verplicht aanwezig. In het geval van gewettigde afwezigheid wordt verwacht dat de student de lesgever vóór de les verwittigt en dat de student de dag nadien een doktersbriefje binnenbrengt. Studenten die dat niet doen, zijn ongewettigd afwezig en krijgen 0/20 voor de gemiste opdracht.