Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie van Antwerpen
Stage Schoolgebeuren6814/2860/2223/1/20
Studiegids

Stage Schoolgebeuren

6814/2860/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • beeldende kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Colpaert Ludovik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 100,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van een academische masteropleiding in de beeldende kunst.
De Nederlandse taal voldoende beheersen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De afgestudeerde beheerst de nodige kennis die de basiscompetenties voor leraren ondersteunt en kan verbindingen leggen met maatschappelijke thema's, uitdagende artistieke leeromgevingen creëren en ideeën ontwikkelen voor het (kunst-)onderwijs.
De student is in staat om op verkennende wijze kennis, vaardigheden en attitudes uit te breiden, te actualiseren, te verbreden, te verdiepen en te verbinden met actuele, onderwijsgebonden maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen via een onderzoeksvraag en actie-onderzoek.
De student kan op basis van kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit toetsen via gesprekken, samenwerkingen en actie-onderzoek.
De student kan onder begeleiding een vraagstelling formuleren, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector en kan de keuze van de vraagstelling beargumenteren.
De afgestudeerde creëert een artistieke leeromgeving die in alle didactische componenten aansluit bij de beginsituatie van een leergroep en individuele lerenden en proactief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.
De student toont zich zelfkritisch in het beoordelen van de eigen prestaties in dit opleidingsonderdeel.
De afgestudeerde creërt een positief leer- en leefklimaat en ondersteunt door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van lerenden.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan op een constructieve manier feedback geven aan medestudenten.
De student kan activiteiten organiseren, begeleiden en/of communiceren waarbij, vanuit het principe van de brede school, externe partners op een constructieve en verrijkende manier samenwerken met een of meerdere onderwijsinstellingen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan de organisatie van onderwijs- en leeractiviteiten efficiënt op korte en lange termijn plannen, met het oog op het evidence informed creëren van een gestructureerde, creatieve, veilige en stimulerende artistieke leeromgeving.
De student kan administratieve taken zelfstandig en correct plannen en uitvoeren met respect voor deadlines.
De student toont zelfredzaamheid en gaat zelfstandig te werk.
De student kan in overleg met collega's een heldere planning maken voor een mesoactiviteit en kan naar die planning toewerken door zich te houden aan onderling gemaakte afspraken en deadlines.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van het onderwijs- en vormingsaanbod en het faciliteren van de interactie tussen kunstenveld, onderwijs en arbeidsmarkt.
De student kan de eigen mening/visie verduidelijken aan collega’s uit het onderwijslandschap en op basis van dit gesprek die mening/visie onderbouwen of eventueel aanpassen.
De student kan (verbaal en digitaal) op een constructieve manier overleggen, samenwerken en communiceren met medestudenten en docenten.
De student kan constructief samenwerken met externe partners met het oog op het verrijken van een lopend actieonderzoek.
De student kan op professionele wijze doelgericht communiceren naar externen over een schoolgebonden mesoactiviteit, zowel via digitale kanalen (e-mail, social media) als via geprinte media (affiches, flyers).
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten ontwikkelt een eigen visie op basis van de mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig, (vak)didactisch en vakinhoudelijk onderzoek.
De student kan de eigen mening/visie verduidelijken aan collega’s uit het onderwijslandschap en op basis van dit gesprek die mening/visie onderbouwen of eventueel aanpassen.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om een volledige onderzoekscyclus te doorlopen, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector.
De student kan onder begeleiding een vraagstelling formuleren, relevant voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector en kan de keuze van de vraagstelling beargumenteren.
De student kan onder begeleiding een methodiek kiezen die het meest relevant is voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan door onderzoekend leren, kritische zelfevaluatie en -reflectie het eigen functioneren richting geven, bijsturen en vernieuwen.
De student kan schriftelijk en mondeling kritisch reflecteren over het eigen en andermans handelen.
De student kan zowel schriftelijk als mondeling kritisch reflecteren over de opgedane ervaringen binnen een team door kwaliteiten en werkpunten uit te lichten en aan te vullen met alternatieve oplossingen.
De student kan zowel schriftelijk als mondeling kritisch reflecteren over de eigen inbreng en het eigen handelen binnen een projectteam door kwaliteiten en werkpunten uit te lichten en aan te vullen met mogelijke alternatieve oplossingen.
De student toont zich zelfkritisch in het beoordelen van de eigen prestaties in dit opleidingsonderdeel.
De student kan op basis van kennis, ervaring, vaardigheden en attitudes eigen nieuwe ideeën voor het onderwijs, het kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector ontwikkelen en aan de realiteit toetsen via gesprekken, samenwerkingen en actie-onderzoek.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten kan constructief samenwerken met collega’s en daarin initiatief nemen, deelnemen en leiding geven aan disciplinair en interdisciplinair teamoverleg.
De student kan, zowel fysiek als digitaal, efficiënt overleggen, organiseren en samenwerken binnen een team en maakt hiervan een gestructureerd schriftelijk verslag met op te volgen taken en afspraken.
De student kan met de gepaste houding constructief deelnemen aan vergaderingen.
De student beschikt over een passende beroepsattitude en kan constructief overleggen en samenwerken met collega’s uit het werkveld.
De educatieve master audiovisuele en beeldende kunsten is in staat om over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep, en zelf ontwikkelde strategieën voor de onderwijspraktijk te communiceren met collega’s en andere stakeholders in het onderwijs en kunstenveld en als professional deel te nemen aan het maatschappelijk debat.
De student kan een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over begrippen als inclusie, multiperspectiviteit, duurzaamheid en domeinoverschrijdend werken.
De student kan de interactie facilliteren tussen het kunstenveld, het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Leerinhoud

Stage schoolgebeuren is een zelfstudievak waarbij je zal ervaren dat leerkracht zijn niet alleen om lesgeven draait, maar ook om andere activiteiten en taken. Er wordt bv. als leerkracht van jou ook verwacht dat je over onderzoeksvaardigheden beschikt, dat je goed kan samenwerken in teamverband en met externe partners, dat je efficiënt kan vergaderen en dat je planmatig schoolgebonden mesoactiviteiten kan organiseren.

Binnen stage schoolgebeuren onderzoek je in teamverband het brede schoolgebeuren en ga je binnen een actueel (kunst)onderwijsgebonden en/of maatschappelijk relevant thema op zoek naar de noden binnen het kunstonderwijs. Je maakt kennis met het formuleren van een onderzoeksvraag en de toepassing van actieonderzoek, waarbij je in team werkt aan een project waarvan het proces en/of de output een bijdrage kan leveren aan de professionalisering van het werkveld.

Je neemt als lid van een schoolteam actief deel aan het voorbereiden, organiseren, promoten en ondersteunen van Café Dessiner, het jaarlijkse professionaliseringsevent van de educatieve master beeldende kunsten. Dat evenement vindt plaats in de laatste lesweek voor de paasvakantie. In nauwe samenwerking met medestudenten en docenten leg je onder de vorm van een groepswerk de nodige ondernemingszin aan de dag. Je neemt, in overeenstemming met je teamgenoten, de verantwoordelijkheid op om één of meerdere deeltaken van de organisatie van het evenement op een correcte manier voor te bereiden en uit te voeren. Jouw deelname aan en inzet voor, tijdens en na het evenement zal geëvalueerd worden aan de hand van een peerevaluatie en een reflectie.Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanvullende informatie op DigitAP.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen80,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht eenmalig tijdens de lesweken30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

Toetsmethode: - Werkstuk (toetsmedium: digitaal) + Open vragen (toetsmedium: mondeling)

Toetsmoment: momentopname na proces
Beoordelaar: lector en peers

In de studiewijzer staan gedetailleerde instructies en beoordelingscriteria.